Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snöbottenkärret

– liten men viktig pusselbit

Aspfjädermossa och björkdominerad lövskog i naturreservatet Snöbottenkärret

Mer än 30 hotade arter har hittats i det lilla reservatet Snöbottenkärret. Den rikliga tillgången på lövträd, gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier bidrar till att de trivs just här.

Snöbottenkärret breder ut sig i ett landskapsavsnitt med lövrika skogar mellan sjöarna Vällen och Gisslaren. Förr pågick här en intensiv verksamhet, då träkol behövdes till järnbruken i norra Uppland. Sedan järnhanteringen upphörde har skogen fått sköta sig själv. Den har blivit rik på olika trädslag och dessutom finns här just det som är typiskt för en skog som har varit orörd under lång tid: träd i alla åldrar och död ved i olika nedbrytningsstadier.

Många sällsynta och hotade arter behöver gamla och döda träd, och klarar sig därför inte i moderna produktionsskogar. I Snöbottenkärret finns exempelvis ett stort antal rödlistade vedskalbaggar, såsom cinnoberbagge, umbrabagge, nordlig rödrock och större flatbagge. På lövträden i området växer aspfjädermossa, lunglav, ädellav och stor aspticka.

Snöbottenkärret är ett litet naturreservat som ensamt inte skulle klara att bidra särskilt mycket till bevarandet av den stora artrikedomen. Tillsammans med det stora antalet naturreservat med liknande natur i området är framtidsutsikterna bättre för områdets hotade arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada j ordytan,
  2. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
  4. medvetet störa djurlivet,
  5. elda eller grilla,
  6. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
  7. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 13 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss