Båtfors

En mosaik av forsar, svämskog, svämäng och gammelskog. Ett av länets artrikaste områden.

Kandelabersvamp och Björkströmmen i naturreservatet Båtfors

Vid nedre Dalälven möts du av en blandning av holmar, fjärdar och steniga strömfåror. Det är stiglös vildmark med strömmande vatten och gamla orörda skogar. Terrängen är flack, blockrik och svårorienterad, men utrustad med kompass och stövlar kan du uppleva naturen på dess egna villkor och stöta på hackspettar, sällsynta insekter och kanske ett lodjur.

Landskapet är ungt och älven har inte hunnit bilda en tydlig dalgång - istället har den brett ut sig. Holmarna är svårtillgängliga och det har aldrig lönat sig att bruka skogen. Med jämna mellanrum har skogen vid vattnet svämmat över och givit träden näring och fukt. Lövskogen med bland annat gamla grova ekar är mycket rik på växter och djur. Artrikedomen i svämskogen beror dels på den näringsrika och kalkhaltiga marken, dels på att älven fungerar som temperaturutjämnare.

Den gamla skogen med sin blandning av livskraftiga, murkna och döda träd och det stabila klimatet har skapat en miljö som är idealisk för vedlevande insekter.

Av de mer än 200 rödlistade arter som observerats vid Båtfors är över hälften skalbaggar, bland annat Upplands landskapsinsekt, den röda cinnoberbaggen.

Helt opåverkad är naturen inte. De stora, bördiga älvängarna var idealiska för slåtterbruk. Höet förvarades i lador på högre mark eller på ställningar för att det inte skulle spolas bort av höga vattenflöden. När Untraverket anlades i början av 1900-talet förändrades miljön radikalt. Utebliven hävd och sänkta vattennivåer ledde till att de forna slåttermarkerna växte igen. Endast vid starka vårfloder ökar kraftbolagen vattenflödet och då återfår forsen för ett tag sitt ursprungliga utseende.

I en stor del av naturreservatet är det förbjudet att "färdas med båt, kanot och eller annan vattenburen farkost”. Det beror på att kraftverket plötsligt kan släppa på vatten. Flödena kan då öka kraftigt och det kan innebära risker för den som färdas på vattnet. Det är alltså tillåtet att vada och vandra i området, men du ska vara beredd på att vattnet plötsligt kan stiga och att det då kan vara svårt att komma tillbaka till fastlandet. Länsstyrelsen hänvisar därför ingen ut på öarna via leder eller andra anordningar. (Området är rödstreckat i Reservatskartan längst ner på denna sida.)

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. elda eller grilla annat än på av Länsstyrelsen iordningställd plats,
 8. på ett störande sätt använda ljudanläggning,
 9. framföra eller ställa upp motordrivet fordon,
 10. landa med luftfarkost,
 11. färdas med båt, kanot eller annan vattenburen farkost i område markerat på beslutskarta 2, bilaga D Pdf, 8.6 MB.,
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd förtöja båt, kanot eller annan farkost längre tid än ett dygn,
 13. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, rid- eller lägerverksamhet,
 14. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 1 582 ha
Kommun: Tierp, Älvkarleby
Markägare: Staten, bolag, privata, samfälligheter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss