Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bredforsen

Älvlandskap med forsar, älvängar och gamla skogar.

Strömmande vatten och sumpviol i naturreservatet Bredforsen

Bredforsen är en del av Nedre Dalälven med öar, holmar och fastland. Här finns en säregen miljö med älvängar, lövskogar och urskogsartade områden som bara har sin motsvarighet i det närliggande reservatet Båtfors.

Öarna ute i älven var förr svårtillgängliga och har i flera fall bevarat en urskogsartad karaktär. Det finns förvånansvärt mycket ädla lövträd som ek, lind och ask. Älvens vatten gör att lokalklimatet blir stabilt och gynnsamt. Omväxlande högt och lågt vattenstånd har skapat den speciella miljön med ljus, öppen strandskog som tidvis blev översvämmad och näringsrika älvängar. I dag är det ett hotat landskap. Älven har blivit reglerad genom kraftverksdammar och de låga vattenflödena gör att svämskogar och älvängar riskerar att växa igen. Även fiskfaunan, framförallt harr och öring, lider av vattenregleringen. Älvängarna vid Bredforsen hör till de större längs Nedre Dalälven.

Fram till 1940-talet kom bönder för att slåttra och kreaturen gick på bete i skogen. Det finns kvar några fäbodar som användes till slutet av 1800-talet. På den tiden kolades det också flitigt i skogen, bruket i Söderfors slukade mängder av träkol.

En stor mängd ovanliga djur och växter lever i Bredforsområdet. Bland annat finns det flera hackspettsarter och mossor och svampar som kräver fuktigt trä för sin överlevnad. Ett tips är att vandra på spängerna ut till öarna vid Landkvarnforsen. Där finns eldstäder och möjlighet att fiska från land. Men då måste du ha fiskekort!

Tänk på att vegetationen och djurlivet är sårbart i reservatet, särskilt de mindre öarna är känsliga för slitage. Var därför varsam vid ditt besök!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
3. gräva upp eller plocka blommor, gräs. mossor, svampar. lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag. med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
4. föra bort ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet,
5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
6. göra upp upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats.
7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn med undantag för
- allmän väg,
- bilvägen till båtplatsen vid Knutsvall på Jörsön,
- tillfällig parkering på anvisad parkeringsplats,
9. anordna tävlingar,
10. tälta,
11. förtöja båt längre tid än ett dygn, undantaget vid befintlig båtplats,
12. landa med luftfarkost,
13. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 349,7 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Bolag
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Life
Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss