Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gräsö östra skärgård

Hav, grunda vikar och öar med liten påverkan av människan.

Sjömärke och hällkar i naturreservatet Gräsö östra skärgård

Gräsö östra skärgård är länets i särklass största naturreservat med sina 54 785 ha. Det är ett grunt havsområde med tusentals öar, men även öppna fjärdar och utsjöbankar. Här har skärgårdsbönder under århundraden nyttjat fisket, jakten, betet och slåttern. Idag är området ett ostört havsområde där naturen fortfarande är relativt opåverkad av den moderna människan.

Gräsö östra skärgård ligger i Södra Kvarken, sundet mellan Uppland och Åland. Därigenom utgör det en ekologisk gräns mellan Bottenhavet och Egentliga Östersjön. Det är detta läge som tillsammans med de vidsträckta grundområdena och ostördheten gör området så skyddsvärt.

Undervattensmiljön har en småskalig variation av exponeringsgrad och bottenförhållanden. Grundförhållandena och vattnets renhet gör att solljuset når bottnarna och produktionen är hög. Bland tången på exponerade rev och i de skyddade vikarna finns goda lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Hotade arter av havsfågel har goda numerär i området. Topprovdjur som havsörn och gråsäl har återhämtat sig väl efter nedgången på 1900-talet.

Även på öarna finns en stor rikedom på naturmiljöer. De inre öarna har rester av ett gammalt jordbrukslandskap med strandängar, hamlade träd och gläntig skog. Här finns goda förhållanden för sällsynta kärlväxter och blombesökande insekter. Längre ut i skärgården dominerar vindpinade hedar, hällmarker och små trädgrupper. I några av de större hällkaren finns den mycket sällsynta gölgrodan. På de yttersta skären domineras vegetationen av färgglada skorplavar.

Naturreservatet beslutades i februari 2012 och avsikten med skyddet är att bevara den ostörda miljön för framtida generationer. Föreskrifterna förhindrar såväl storskaliga exploateringar som långsamt ökande bebyggelse. Områdets karaktär med grynnor och grund gör att sjöfart med såväl motorbåt som segelbåt kräver lokalkännedom. Detta gör att området inte är lämpligt för turism i större skala.

För den som vill besöka området rekommenderas att förbereda sig genom att kontakta lokala turistföretag eller turistbyrå. Och tänk på att respektera djurlivet! – inom området finns till exempel ett flertal djurskyddsområden med landstigningsförbud. (De är markerade med röd skraffering i Reservatskartan nedan.)

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det för allmänheten i naturreservatet förbjudet att:

  1. tälta längre tid än två dygn på samma plats,
  2. förtöja eller förankra båt på samma plats i mer än två dygn i följd,
  3. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 20 augusti,
  4. starta och landa med luftfartyg,
  5. elda på fast berg, hacka, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  6. anordna tävling med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster med undantag för: zon A.

Zon A framgår av beslutets bilaga B. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 54 785 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten, privata, samfälligheter, Svenska kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss