Hästhagen-Kilholmen

– naturen tar tillbaka

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Aspar och aspticka i naturreservatet Hästhagen-Kilholmen

På en udde i Norrsjön, inte långt från Bennebols bruk, ligger en lummig blandskog med många stora ädellövträd. Det här är en plats för dig som särskilt tycker om lundväxter såsom myskmadra, ramslök och skogsknipprot.

Lövskogen vid stranden består av ek, lind, ask och asp, men det finns också alm, björk och hassel. Bland dessa lövträd trivs de många rara lundväxterna. De grova, gamla träden är också goda boplatser för många fågelarter, som t ex mindre hackspett.

På andra håll domineras området av ganska storblockig morän, våtmarker men också torrare hällmarker. I äldre tider tog man tillvara på alla naturresurser för den dagliga försörjningen. Kreaturen gick på bete i skogen, medan våtmarkerna och ängarna utnyttjades för slåtter. Idag har naturen till största delen återtagit det kulturpåverkade landskapet.

Det har hittas en mängd arter i reservatet som visar på höga naturvärden. Många är svampar och skalbaggar som har behov av gamla, grova aspar, ekar och granar. Terrängen är ganska svårtillgänglig, men det finns en stig som går igenom området och visar vägen mellan block och våtmarker.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
 3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djur livet,
 4. rida,
 5. tälta,
 6. elda,
 7. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar gäller utöver detta.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 37 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.