Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Styggkärret

Barrskog, block och lundmiljöer kring glupar

Stigarna i Styggkärret är avstängda tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigarna i Styggkärret tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Våtmark och bombmurkla i naturreservatet Styggkärret

I Styggkärret och intilliggande reservatet Fäbodmossen råder en tidlös stämning med odikade våtmarker och susande gamla tallar. Barrskogsmiljön avbryts på flera platser av tidvis vattenfyllda sänkor, så kallade glupar.

Barrskog i storblockig terräng och våtmarker täcker större delen av reservatet, men i västra och norra delen finns några säregna miljöer. Där växer ek, lind och hassel och växtligheten är frodig och skiljer sig mycket från omgivningen. Hemligheten med detta är gluparna. En glup är en sänka där vattenståndet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, men där vattnet sedan fort sjunker undan på grund av underjordisk avrinning. Ofta blir sänkan helt torrlagd. Den fuktiga miljön gör att krävande lövträd och lundväxter trivs.

Naturen i Styggkärret är relativt orörd. Därför finns det många ovanliga djur och växter, mer än 50 arter som är nationellt hotade har hittats här. En av dessa är skalbaggen raggbock som behöver grov, gammal tallved för att överleva. Fåglar som du kan ha turen att se eller höra är bland annat tjäder, slaguggla och tretåig hackspett.

Tidigt på våren kan man runt gluparna i reservatet hitta den starkt hotade arten rökpipsvamp. Rökpipsvampen växer enbart på liggande döda hasselgrenar och fruktkropparna dyker endast upp efter snörika vintrar eller nederbördsrika vårvintrar. Denna svamp har hittats på ett trettiotal platser i landet varav de flesta i Uppsala län.

Det är bitvis svårt att ta sig fram i terrängen, det är mycket storblockigt och på sina håll både sankt och blött. Reservatet har drabbats av angrepp av granbarkborre och på grund av det valde länsstyrelsen vintern 2022 att tills vidare stänga av de två stigar som är markerade i området. De stående döda granarna bedöms utgöra en säkerhetsrisk då de utan förvarning riskerar att falla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, mossor, lavar, svampar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller bon, eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
  5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  6. elda,
  7. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 374 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss