Styggkärret

– block och glupar

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Våtmark och bombmurkla i naturreservatet Styggkärret

Sugen på vildmark? Då räcker det att bege sig två mil från Uppsalas centrum för att hamna i en annan värld. I Styggkärret och intiliggande reservatet Fäbodmossen råder en tidlös stämning med odikade våtmarker och susande gamla tallar.

Barrskog i storblockig terräng och våtmarker täcker större delen av reservatet, men i västra och norra delen finns några säregna miljöer. Där växer ek, lind och hassel och växtligheten är frodig och skiljer sig mycket från omgivningen. Hemligheten med detta är gluparna. En glup är en sänka där vattenståndet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, men där vattnet sedan fort sjunker undan på grund av underjordisk avrinning. Ofta blir sänkan helt torrlagd. Den fuktiga miljön gör att krävande lövträd och lundväxter trivs.

Naturen i Styggkärret är relativt orörd. Därför finns det många ovanliga djur och växter, mer än 50 arter som är nationellt hotade har hittats här. En av dessa är skalbaggen raggbock som behöver grov, gammal tallved för att överleva. Fåglar som du kan ha turen att se eller höra är bland annat tjäder, slaguggla och tretåig hackspett.

Det är bitvis svårt att ta sig fram i terrängen, det är mycket storblockigt och på sina håll både sankt och blött. Gummistövlar rekommenderas! Om du vill titta på gluparna ska du bege dig till Hasseldalarna. Dit leder en skogsbilväg som är i ganska dåligt skick, väl framme finns dock en trevlig stigslinga som är relativt lättgången.

För dig som längtar efter vildmark är det här ett bra utflyktsmål. Lämna den lika orörd som du fann den!

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, mossor, lavar, svampar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller bon, eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
  5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  6. elda,
  7. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 374 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.