Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lohusmyr

Litet barrskogsbestånd med hög luftfuktighet. Rikt på mossor, lavar och svampar.

Gammal granskog med mossiga block och död ved. Närbild på dunmossa.

Naturreservatet Lohusmyr, strax öster om Mehedeby, är ett mindre reservat med barrskogsmiljöer med gamla granar och aspar.

Området har en hög luftfuktighet vilket gynnar en rik förekomst av lavar och mossor. Detta märks bland annat genom en rik förekomst av gammelgranslav högt upp på granstammarna och aspar klädda i många lavar och mossor. Marken i området är kalkrik vilket skapar goda förutsättningar för en örtrik flora och många ovanliga marksvampar. Dessa svampar till exempel kopparspindling, Denises spindling, odörspindling, dofttaggsvamp och taggfingersvamp, är inga matsvampar, men fina att titta på.

Reservatet saknar anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än enstaka exemplar för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
  3. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på parkeringsplats,
  4. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 21 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss