Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yttröskogen

– svårupptäckt orkidé

Skog och bägarlav i naturreservatet Yttröskogen

Naturreservatet består av två åtskilda delar med gammal, bitvis storblockig, skog. Miljön i de två områdena skiljer sig åt och därför är också förutsättningarna för växtlivet olika. I den västra delen är skogsmarken kalkrik, fuktig och frodig medan den östra skogen består av torvmark med mer artfattig flora.

Sumpskogar och barrskogar med kalkrik jord är typiska för Norduppland. De är viktiga att bevara eftersom det finns många sällsynta växter som kräver just en sådan omgivning för att överleva.

Här trivs flera olika orkidéer, t ex en av Sveriges mest sällsynta, det lilla och späda knottblomstret, som närmast kan förväxlas med en annan raritet: myggblomster. Knottblomster är svårt att få syn på, men en ihärdig spanare kan säkert upptäcka den i juni och juli. Då blommar den med små gulgröna blommor som sitter i en lång, axliknande klase. Namnet knottblomster kommer troligen från att blommorna är mycket små och påminner om en liten insekt, eller är förklaringen kanske att den trivs på samma platser som knott?

Bland de gamla träden trivs även många fåglar som den tretåiga hackspetten och spillkråkan. Bilarnas framfart på E4:an, som ligger nära, och hackspettarnas trumvirvlar kan göra att fåglarnas läten blir svåra att höra.

Om du skulle ha turen att få syn på den rara orkidén, tänk på att den inte får skadas. Det är inte tillåtet att gräva upp växter i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld annat än på iordningsställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och vägar,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 57 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss