Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Munga-Sandarna

Mäktiga aspar och granar.

Björkskog och lummer i naturreservatet Munga-Sandarna

36 meter över marken höjer sig mäktiga granar och aspar, sida vid sida. Munga-Sandarna är ett litet naturreservat med påtaglig naturskogskänsla och en rik fauna.

För hundra år sedan rök det från kolmilorna i Munga-Sandarna. En kolbotten, det vill säga lämningen efter en kolmila, finns fortfarande kvar som ett minne i marken. För övrigt är skogen relativt orörd och samsas med sumpskog och överväxta åkrar gröna av björk.

Djupt inne i skogen växer asp och gran tillsammans, vilket är en ovanlig kombination. Den kalkrika marken är bördig vilket innebär att träden växer sig stora och mäktiga med kronor som vajar omkring 36 meter över marken. Känslan av orörd skog är påtaglig.

De gamla asparna rymmer en rik flora av mossor och lavar på stammarna. Här kan du se aspfjädermossa och lunglav liksom svampar som till exempel dofttaggsvamp, blackticka och vågticka. På asparna växer även rödlistade lavar som stor knopplav, lunglav och ädellav och mossor som aspfjädermossa.

Den bördiga, kalkrika jorden gör också att örter trivs, bland annat den hotade orkidén knärot, svart trolldruva och ögonpyrola. Här finns även ett brett spektrum av mossor, svampar och lavar. Tittar du noga hittar du kanske sällsynta marksvampar: fingersvampen Ramaria karstenii och dofttaggsvamp.

Många döda liggande träd skapar en speciell livsmiljö för flora och fauna. På död björkved till exempel växer fnöskticka, som i sin tur skapar livsrum för fjärilen jättesvampmal.

Förutom informationsskylt saknar reservatet anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något
  annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag
  för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt
  medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp eld
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 10. tälta,
 11. rida,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 23 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss