Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pansarudden

- bland lodjur och hackspettar

Skog och snösmältning i naturreservatet Pansarudden

Vid sjön Vällen ligger ett stort och vilt skogsområde. Upplandsleden löper genom reservatet och det är ett bra sätt att utforska skogen och våtmarkerna på. Det finns också två andra längre stigslingor.

Vildmarkskänslan infinner sig direkt, här finns vidsträckta marker med gammal skog, myrar, kärr och sumpskogar. Området är småkuperat, ibland blockrikt och i högre lägen breder magra hällmarker ut sig. Skogen består främst av granar och tallar i skiftande åldrar, men närmare sjön växer frodiga lövträd och marken täcks av myskmadra, lungört och andra lundväxter.

Veckorna före midsommar doftar det starkt av skvattram vid Älgmossen och Blåbärsmossen i östra delen av reservatet. Vid Rudbäcken och Almyrkärret, inte långt från den allmänna vägen, finns det glupar. Det är sänkor som snabbt fylls med vatten vid regn och snösmältning, men där vattnet hastigt rinner undan igen. Runt gluparna växer det ofta en fuktkrävande och speciell flora som t ex lind, ek, lönn och hassel.

För drygt hundra år sedan såg skogen annorlunda ut. Då höggs det mycket och kolmilorna pyrde för fullt. Bennebols bruk förbrukade mängder av träkol och skogarna skövlades på virke. Än i dag kan man hitta de gamla kolbottnarna och rester efter raserade kolarkojor. Kolbottnarna syns som runda, ofta upphöjda, områden som är beväxta med gräs och ibland översållade med smultron. Sparkar man i marken kommer den svarta kolstybben fram.

Sedan brukstiden har skogen lämnats åt sitt öde. Det har skapat dagens naturskog med träd i olika åldrar, torrakor och förmultnande stammar. Det är sådant som gillas av både lavar, insekter och fåglar!

På din vandring genom reservatet får du säker höra ihärdigt trummande hackspettar och har du riktig tur kanske du ser en skymt av ett lodjur. Visa varsamhet när du rör dig i reservatet och tänk på att lämna det i samma fina vilda skick som du finner det!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. rida,
  5. elda,
  6. tälta mer än ett dygn i följd,
  7. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  8. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig enskild väg,
  9. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 298 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss