Säva mosse

Mosse och fuktig barrskog med spännande mossflora.

Mosse och hjortronblomma i naturreservatet Säva mosse

Nordväst om Tolfta kyrka ligger ett litet reservat med en mosse inramad av gammal barrblandskog på fuktig mark. Den höga fuktigheten, tillsammans med rik tillgång på död ved, är gynnsam för flera arter. Om man böjer sig ner och närskådar lågorna med lupp kan man upptäcka en intressant värld i miniatyr, och i området finns flera ovanliga vedlevande mossor.

Den centrala delen av mossen består av en öppen mosse där man bland annat kan hitta hjortron. Runt den öppna mossen finns en skvattram-tallmosse bevuxen med upp till 250-åriga tallar. Spår av småskalig torvtäkt finns på mossen. Den brutna torven användes till torvströ och i den sydöstra delen av reservatet ligger en förfallen timmerkoja som tidigare använts för förvaring av torvströ.

Förflyttar man sig upp på något torrare mark kommer man in i en fuktig barrblandskog med rikligt med död ved på vilken man kan hitta arter som ullticka, vedtrappmossa, vedflikmossa, purpurmylia, kornknutmossa och grön sköldmossa. Några kärlväxter som trivs i den fuktiga skogen är gullpudra, granbräken, lundbräken och mossviol.

Området är svårtillgängligt på grund av att närmaste allmänna väg ligger 1–2 km från reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för
  - körning i samband med brandbekämpning,
  - körning med mindre fordon i samband med uttransport av fällt klövvilt,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, eller anbringa därmed jämförlig anordning med undantag av informationstavlor och informationsskyltar som berör reservatet,
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 27 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss