Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Odenslätt

Rikkärr, kalkrika skogar med grova träd och källor

Två bilder: En orkidé med rosafläckiga blommor i stort ax samt granskog med grova träd och en liggande död gran. 

Naturreservatet Odenslätt bjuder på orörda äldre barrblandskogar, sumpskogar och rikkärr med många rödlistade och skyddsvärda arter.

Naturreservatet ligger några kilometer nordväst om Tierp och utgörs av ett större sammanhängande skogsområde. Det kännetecknas av orörd gammal skog på kalkrika marker, vilket bland annat gör det möjligt att hitta många olika orkidéer och spännande marksvampar. Fläcknycklar, brudsporre, knärot, svart taggsvamp och duvspindling är bara några exempel på arter som växer här.

Området är flackt och en stor del av skogen växer på torvmark som tidigare varit öppen myrmark. Dessa förhållanden, samt avsaknaden av påverkan från skogsbruket, har gett upphov till en olikåldrig och näringsrik skog med gott om riktigt grova granar och tallar. I skogen finns rikligt med död ved, vilket många sällsynta arter är knutna till.

I Odenslätt finns också områden med sumpskogar och källpåverkad skogsmark, som med hög och jämn luftfuktighet utgör lämpliga miljöer för en rik kryptogam- och kärlväxtflora. En viktig del av reservatet är också det rikkärr som finns i reservatets södra del och som hyser flera skyddsvärda starrarter och orkidéer. Rikkärret hotas av igenväxning och länsstyrelsen planerar därför att genomföra röjningsåtgärder och slåtter av kärret.

Reservatet bildandes 2022 och saknar ännu informationsskyltar och anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än enstaka exemplar
  för artbestämning,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för
  artbestämning,
 3. elda eller grilla. Friluftskök får dock användas,
 4. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 6. rida annat än på vägar,
 7. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för lägerverksamhet, större
  organiserade tränings-, tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Undantag från föreskrifterna finns att läsa i beslutet, se länk under Mer information.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 178 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Bolag och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss