Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anddalsglupen

Glupmiljö med värdefulla lövträd, mossor och lavar. Granskogen i området är hårt drabbad av granbarkborre.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder. Mängden döda granar påverkar även upplevelsen.

Glup i naturreservatet Anddalsglupen

Här möts du av relativt orörd natur, där gammal barrskog med garnlav och granticka samsas med aspar och enstaka grova ekar. Skogen tillåts i hög grad utvecklas fritt för att med tiden återgå till naturskog. I delar av skogen kommer länsstyrelsen att utföra åtgärder för att gynna naturvärden främst knutna till lövträd.

Här finns många ovanliga djur och växter. Har du tur kan du få syn på den sällsynta bombmurklan och cinnoberbaggen, Upplands landskapsinsekt.

I mitten av reservatet hittar du områdets mest värdefulla del - glupen. En glup är en sänka där vattenståndet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, men där vattnet sedan fort sjunker undan främst genom underjordisk avrinning. Det fuktiga området erbjuder en perfekt livsmiljö för en mängd djur och växter.

Anddalsglupen är en av få svenska lokaler där den starkt hotade strandskinnlaven lever. Den växer på stenblock i glupen och är beroende av regelbundna översvämningar.

Välkommen att besöka Andalsglupen. Det är bitvis svårt att ta sig fram i den blockiga terrängen, på sina håll är det både sankt och blött. Här finns få stigar så tänk på att röra dig varsamt i skogen. Många sällsynta arter kan vara svåra att upptäcka, men de är känsliga för störningar och värda att skydda.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Friluftsliv och allemansrätt

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. plocka och insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs för artbestämning,
 5. fånga och insamla insekter och andra ryggradslösa djur med fällor eller på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 6. medvetet störa djurlivet,
 7. medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
 8. framföra motordrivet fordon med undantag för - körning på väg och parkeringsplats,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande längre tid än två dygn på iordningställd parkeringsplats,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 92 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss