Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aspbladsmossen

Naturliga mossar, glupar och hasselrika skogar.

Glup och tallticka i naturreservatet Aspbladsmossen

Inte långt från Knutby hittar du ett omväxlande och orört myrområde, men också frodig lövskog med rik blomprakt och den tidvis vattenfyllda glupen Herrgårdsdammen. Du känner dig långt från civilisationen, men det har inte alltid varit så, runtom i skogen finns det gott om gamla kolbottnar och ruiner efter kolarkojor.

Själva Aspbladsmossen består av två mossepartier som är glest bevuxna med tallar. Marken täcks av ljung, vilket är ovanligt på uppländska mossar. Är du här vid rätt årstid kan du också hitta både hjortron och tranbär. Mossen har aldrig blivit utdikad eller uppdämd, utan den har en ursprunglig och orörd karaktär.

Norr om mossen ligger flera mer eller mindre kärrartade glupar. En glup är en sänka med underjordisk avrinning där vattenståndet snabbt stiger vid snösmältning och kraftiga regn men där vattnet sedan fort sjunker undan igen. Ibland blir de helt torrlagda. Den största glupen kallas Herrgårdsdammen och runt om växer bland annat ek och lind. Vattnet från Herrgårdsdammen rinner via en underjordisk passage ut i en slingrande bäck.

I gran- och lövskogen runt gluparna växer örter som trolldruva, storrams och myskmadra. Eftersom det finns gott om döda träd är miljön god för flera ovanliga insekter som lever i förmultnande ved. Öster om Herrgårdsdammen växer en hel del hassel och där finns den starkt hotade rökpipsvampen, som är beroende av fuktiga marker med död hassel.

Ta på dig stövlarna och bered dig på en och annan mygga, vid Aspbladsmossen väntar dig en omväxlande naturupplevelse med både kärva myrmarker och yppig grönska.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. rida annat än på befintlig enskild väg,
  5. tälta mer än ett dygn i följd,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  7. framföra motordrivet fordon,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 31 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss