Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Öster-Mörtarö

Havsstrandängar, hagmarker och hamlade träd.

Gammal hällmarkstallskog och havsvik med vass och säv i förgrunden.

Naturreservatet Öster-Mörtarö ligger på östra sidan av Gräsö, på Benön, i Östhammars kommun, ca 8 km norr om Gräsö kyrka. Området är en del av det småbrutna och ålderdomligt präglade jordbrukslandskap som ännu är levande på stora delar av Gräsö.

Det historiska nyttjandet av området har skapat värdefulla naturmiljöer med en stor mångfald av arter knutna till ett öppet och brukat landskap och hela reservatet är att betrakta som ett biologiskt kulturarv. Här finns betade havsstrandängar, lövängar och hagmarker med gott om hamlade träd samt skogsbeten med lång beteskontinuitet och örtrik flora. Skogsbetena består av luckig, äldre och flerskiktad barrblandskog med omväxlande miljöer av hällmarker med martallar, örtrik grandominerad skog, sanka alpartier, öppna gläntor av före detta ängsmark samt strand mot havet. Marken är kalkrik och gynnsam för bland annat orkidéer.

Vegetationen består av friska älväxingängar med många hamlade askar och även äldre hamlade björkar. Lövängen är mycket artrik och här växer bland annat älväxing, gullviva, rödkämpar, blåklockor, slåtterfibbla, kattfot, ormrot, jungfrulin och grönvit nattviol.

Reservatet bildades hösten 2020 och har ännu inga anordningar, informationsskylt eller gränsmarkeringar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 2. gräva upp eller dra upp växter,
 3. skada, plocka eller samla in vedsvampar,
 4. insamla alger, annat än enstaka exemplar för artbestämning,
 5. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
 6. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats, detta omfattar även engångsgrillar. Friluftskök får dock användas i hela naturreservatet,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för
  - körning på vägar,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. parkera annat än på angivna parkeringsplatser,
 11. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår,
 12. släppa ut avloppsvatten, barlastvatten, tankspolvatten eller annat flytande eller fast avfall från båt eller fartyg,
 13. framföra vattenskoter eller motsvarande,
 14. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 33 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss