Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Myrkarby

Riktigt gammal barrskog.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Skog i naturreservatet Myrkarby

Riktig urskogskänsla möter dig i Myrkarby. Här växer tallar som är långt mer än 300 år gamla, medan de flesta granarna är över 200 år. Lövträd finns det inte många av, förutom i ett litet sumpskogsområde där det växer klibbal.

Träden är av alla åldrar. Att tallarna är gamla kan man se på att de har grova sidogrenar och på att barken hänger ihop i decimeterstora sjok med slät yta - så kallad pansarbark. Från de åldriga granarnas grenar hänger långa sjok av hänglavar. Skogen har under åtminstone de senaste trehundra åren enbart skötts genom plock- och luckhuggning, men det finns också spår efter gamla bränder. Det kan du se i den nordvästra delen där det finns tallar som delvis mist sin bark i lågornas hetta. Skadorna kallas brandljud och syns som ärrbildningar runt det bara träet.

I en sådan här naturskog med omväxlande levande och döda träd i olika stadier av förmultning, trivs både mossor, lavar och vedlevande svampar. Det finns flera arter som är mycket ovanliga och som har behov av den här sortens natur för att kunna överleva. Det finns också gott om vedlevande skalbaggar och eftersom skogen lämnas i fred kommer antalet arter förmodligen att öka.

Naturreservatet vid Myrkarby har bildats för att den här typen av naturskog blir allt ovanligare. När du besöker området är det därför viktigt att du är varsam och låter skogen leva i fred.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon
 2. tälta,
 3. cykla,
 4. klättra i boträd,
 5. rida,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 8. göra upp eld,
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 10. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 12. anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 45 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss