Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tuskösundet

Kalkrika barrskogar i kustmiljö.

Gles betespräglad skog och närbild på svampen luddticka.

Naturreservatet Tuskösundet ligger vid Upplandskusten, ca 8 km sydost om Östhammar. Det består av fyra delområden, två på Söderön och två på Tvärnö, på ömse sidor om Tuskösundet.

Reservatet utgörs till stor del av kalkrik granskog med varierande inslag av tall, asp, björk, ek och hassel. Vissa partier är troligen tidigare hagmark, som under lång tid vuxit igen till skogsmark. Därutöver finns några lövdominerade mindre områden med ek, ask, lönn, asp, björk, hassel, tall och gran. Stora delar av området är kalkrikt och har en örtrik flora, särskilt i sluttningar och terrängsvackor. I reservatet förekommer många ovanliga marksvampar knutna till gran, tall och ädellövträd. På
några ställen finns små berghällar med senvuxen ek och tall. Några mindre sumpskogspartier förekommer också.

I den sydvästra delen av reservatet finns ett gammalt gruvhål. Gamla trägärdesgårdar i området vittnar om tidigare skogsbete, vilket upphörde under 1970- och 1980-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. insamla eller skada vedsvampar med undantag för insamling av mindre kollekt för
  artbestämning,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för insamling av enstaka
  individer för artbestämning,
 3. elda eller grilla på annan än av länsstyrelsen särskilt iordningställd plats. Friluftskök får dock användas,
 4. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningsställd parkeringsplats,
 6. sätta upp skylt, permanenta markeringar eller liknande,
 7. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 59 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss