Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekbäcken

Naturskog med glupar

Skog och kvastmossa i naturreservatet Ekbäcken

Blockigt och blött, barrträd och ekar, myskmadra och skvattram; Ekbäcken bjuder på en omväxlande naturupplevelse. Det är en naturskog där vissa delar fritt har växt upp efter en skogsbrand.

Det finns gott om glupar i reservatet. En glup är en sänka med underjordisk avrinning, där vattennivån snabbt stiger vid häftiga regn och snösmältning, men där vattnet sedan hastigt rinner undan igen. Den största glupen heter Ekbäcken och omges av grova, gamla ekar. Vid reservatsgränsen i norr ligger en hel serie små glupar omgivna av olika lövträd.

Jämnbromossen ligger i öster och har aldrig blivit utdikad eller uppdämd. På mossen växer mest tall och doftande skvattram. Under träden hittar du också odon, blåbär och lingon.

Skogen i reservatet är av blandad karaktär. Förutom barrträd finns det mycket asp och björk, men också ek, lind och lönn. Bitvis är terrängen blockig, på andra håll finns det sumpskogskärr. På den kalkrika marken trivs örter som myskmadra och vårärt.

I norra delen av reservatet ligger ett gravfält från järnåldern med rösen och stensättningar i olika former. Där finns det också gott om lindar och igenväxande gamla ängsmarker För att området ska återfå sin öppna och lövträdsrika karaktär har många barrträd huggits ner.

Välkommen att besöka Ekbäcken, men här finns inga stigar så tänk på att visa varsamhet när du rör dig i skogen. Många små svampar, lavar och insekter visar att skogen har höga naturvärden och de ska lämnas i fred!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. rida annat än på befintlig enskild väg,
  5. tälta mer än ett dygn i följd,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  7. framföra motordrivet fordon,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 32 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss