Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slätön-Medholma

- strandhugg i skärgården

Stenhäll och kalkstenar i naturreservatet Slätön-Medholma

Är du ute med båten ska du styra kosan mot naturreservatet Slätön-Medholma, en liten arkipelag belägen i Östhammars skärgård mellan Singö och Hargshamn. Här ges möjligheten att uppleva skärgårdsliv med skränande sjöfåglar, kluckande vatten och vida vidder.

De grunda lagunerna och vikarna är viktiga lek- och uppväxtområden för flera olika fiskarter. I vattnet runt öarna trivs sjöfåglar och gråsäl. Över vattnet kan du ha turen att se fiskgjuse eller havsörn sväva på jakt efter byte.

I reservatet finns gott om ställen att lägga till vid, särskilt Slätön har goda hamnmöjligheter. Den tillhör tillsammans med Medholmen, Yxeln och Askholmen de största öarna i ögruppen, men här finns också ett tiotal mindre öar och ett 40-tal småholmar och skär.

På de steniga stränderna växer havtorn och andra växter som trivs i landhöjningsområden. Öarna är ganska låga och många är bevuxna med barrskog. På de mindre holmarna växer mager tallskog som klamrar sig fast i det tunna jordtäcket, men på de större öarna finns en hel del skog. Här häckar uppemot sextiotalet fågelarter, bland annat flera hackspettar och skogsduva.

Marken på öarna är mycket kalkhaltig och floran är rik. På ön Yxeln kan du se täta mattor av myskmadra och andra lundväxter. Slätön domineras av barrskog men har också en hel del lövskog, där marken täcks av örter som liljekonvalj och blodnäva. Delar av Medholma var i gamla tider uppodlade och här finns fortfarande spår kvar efter det gamla kulturlandskapet.

Naturreservatet bildades för att skydda området mot ytterligare bebyggelse och på så sätt gynna friluftslivet i skärgården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  2. insamla mossor, lavar, alger eller vedlevande svampar annat än vad som behövs för artbestämning,
  3. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
  4. elda annat än på av Länsstyrelsen särskild iordningsställd plats,
  5. framföra vattenskoter eller motsvarande fartyg med undantag för körning inom 100 m på var sida om markerad farledslinje i aktuellt sjökort,
  6. framföra motorbåt eller andra motordrivna fartyg med hastighet högre än fem knop på vatten grundare än sex meter enligt kurvor på sjökort,
  7. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1970, nytt beslut 2018
Areal: 1848 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Bolag, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss