Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bruksbystan

Lövrik, gles skog på holme omgiven av vatten och våtmarker. Rik flora med bland annat orkidéer.

Vatten i naturreservatet Bruksbystan

I Forsmarksåns vattensystem, vid Bruksdammen, ligger en skogsklädd holme som bara kan nås med båt. I den halvöppna blandskogen finns det gott om både rara växter och djur.

Sedan början av 1900-talet har naturen på holmen fått utvecklas som den vill. Det växer gott om asp, men också björk, al och lind. Överallt finns det också gran och tall. Träden är av alla åldrar och då skogen länge har varit undantagen från skogsbruk finns det många döende och döda träd och vindfällen.

Flera mossor som har behov av förmultnande ved och hög luftfuktighet lever här. Marken är kalkrik, det gör att många örter trivs under träden. På våren kan du njuta av liljekonvalj och underviol, lite senare på sommaren kommer orkidéerna med bland annat guckusko och gulyxne.

Från 1600-talet till början av 1800-talet var holmen slåttermark. Det var smederna vid Forsmarks bruk som fick använda slåttermarkerna till husbehov. Ängarna slogs en gång på sommaren och höet förvarades sedan i lador fram till vintern, då det fraktades hem över isen. När slåttern upphörde växte markerna igen och skogen tog över.

Bruksbystan för en undanskymd tillvaro, vilket kanske också är det bästa. Naturen med sina växter och djur förändras i sin egen takt, så när du gör ett besök tänk på att det ska ske på naturens villkor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, rista, spränga eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller att döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur eller att bortföra rom eller bo,
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 5. tälta,
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
 7. göra upp öppen eld,
 8. rida,
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikspelare eller liknande,
 10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
 11. anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår eller liknande,
 12. framföra motordrivet fordon eller landa med luftfarkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 6,5 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss