Om Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsebyggnaden

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Göran Enander

Landshövding i Uppsala län

Göran Enander är landshövding i Uppsala län sedan 2016. I rollen som landshövding leder han länsstyrelsens arbete.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingens agenda

Cecilia Magnusson

Länsråd i Uppsala län

Cecilia Magnusson är länsråd vid Länsstyrelsen Uppsala län sedan 2021. Hennes uppgift är att leda det dagliga arbetet på Länsstyrelsen.

Länsrådet är landshövdingens ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder.

Mångsidig myndighet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 30 000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer. Länsstyrelsen har i dag cirka 220 kvalificerade medarbetare på tre avdelningar och 18 enheter.

Vad gör länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom: naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration, val med mera.

Kontakta oss

Uppsala län

Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmarknad med en tredjedel av den svenska befolkningen.

Uppsala läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren och den 31 december år 2020 var invånarantalet enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, 388 394 personer.

I länet finns det sedan 1 januari 2007 åtta kommuner. Dessa är:

Nästan två tredjedelar av länets befolkning bor i Uppsala kommun. Uppsala kommun hade den 31 december 2020, enligt SCB, 233 839 invånare.

Kontakt