Sånkkärret

Glupmiljö med grova ädellövträd. Äldre barrskog.

Gammelskog och missne i naturreservatet Sånkkärret

Upplev en av länets finaste miljöer av näringsrik glup, rikkärr och rik sump- och fuktskog.

Ungefär sju km väster om Björklinge tätort ligger naturreservatet Sånkkärret, med en stor glup omgiven av skog. En glup är en sänka där vattenståndet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, men där vattnet sedan fort sjunker undan främst genom underjordisk avrinning. Det fuktiga området erbjuder livsmiljö för en mängd hotade djur och växter.

I Sånkkärret är stora naturvärden knutna till de grova ädellövträd, främst ask, som står i kanten av glupen och som hyser flera mycket skyddsvärda arter. Här finns bland annat levermossan timmerskapania och bladmossan barkkvastmossa. I anslutning till glupen finns också skyddsvärda lundartade partier med bland annat springkorn, dvärghäxört och storgröe.

En bit norr om glupen står två gamla gammelskogsbestånd, med döda, stående och liggande träd. Här har flera ovanliga arter noterats, som exempelvis garnlav, persiljespindling och gränsticka.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller
  plockning av enstaka individer för artbestämning,
 4. medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp eld eller grilla,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 10. rida annat än på vägar,
 11. utan Länsstyrelses tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller
  övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 41 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Staten och Gustavianska stiftelsen vid Uppsala universitet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.