Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bångmossen

Tallmosse med gamla träd och gott om död ved

Solbelyst tallmosse och björkstam med brandticka.

Naturreservatet Bångmossen bjuder på orördhet och tystnad. Här kan du vandra på mossen bland skvattram och höga tallar eller spana ut över sjön Bången med dess omgivande myrmarker.

Naturreservatet Bångmossen kännetecknas till stor del av tallmossar med högväxta tallar. Det är dessa mossar som gett naturreservatet dess namn. Tallmossen omges av gammal barrskog och flera mindre sumpskogar. Intill mossen finns även öppna myrmarker som breder ut sig mot sjön Bången.

I Bångmossen är naturvärdena främst knutna till en den äldre variationsrika skogen. I denna skog finns gamla träd och mycket död ved. Detta är viktiga miljöer för många vedlevande insekter, vedsvampar och mossor. Större flatbagge, bronshjon och stekelbock är några exempel på skalbaggar som lever i döende träd eller i den döda veden. På grova granlågor, det vill säga gamla omkullfallna granar, växer de ovanliga svamparna ullticka och vedticka. Den rödlistade vedtrappmossan som lever på murkna lågor av gran och tall som förekommer rikligt i reservatets sumpskogar.

Sjön och dess omgivande myrmarker är bra miljöer för rastande flyttfåglar så som tranor och gäss. Även rovfåglar som exempelvis brun kärrhök, blå kärrhök och fjällvråk passar ibland på att rasta här under flytten till sina häckningsplatser. De gamla träden och den döda veden i reservatets skogar innehåller både mat och boplatser för såväl hackspettar som andra skogslevande fåglar. Skogsfåglarna orre och slaguggla trivs också bra i dessa miljöer som hyser både slutna skogar och öppna myrmarker.

Reservatet bildades hösten 2020 och har ännu inga anordningar, informationsskylt eller gränsmarkeringar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp och mindre kollekt för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka individer för artbestämning,
  3. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 57 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss