Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Landholmarna och Landholmsängarna

Betade och slåttrade strandängar vid mälarviken Gorran.

Kungsängsliljor i naturreservatet Landholmarna och Landholmsängarna

Det är nötkreaturen som sköter om att de sanka Landholmsängarna förblir öppna och välbetade marker med en rik flora. De våta trädlösa strandängarna och breda vassarna drar också till sig mycket fåglar och varje år rastar stora mängder flyttande gäss och vadare vid mälarviken Gorran.

Landholmsängarna är ett strandängsområde som slåttrats och betats under många hundra år. Det har hört till godset Sjöös ägor sedan 1400-talet. I betesmarken ligger några låga, blockiga backar. Två av dessa skjuter ut som uddar i Gorran. De var en gång öar som nu vuxit ihop med fastlandet på grund av landhöjningen. På moränbackarna växer lövskog med alm, ask och björk. Många av träden är gamla och grova. Bitvis är växtligheten ganska tät, på andra håll är det öppnare hagmark.

Strandängen öster om torpet Skogshagen ingår också i reservatet. Ängen hävdas fortfarande genom slåtter. Slåttern gör att fler växter trivs eftersom även ljuskrävande arter som inte kan överleva i högt gräs får en chans. På ängen växer bland annat kungsängslilja, gökblomster och sjöranunkel. Slåttern får inte ske tidigare än 25 juni, för att örterna ska hinna blomma och sätta frö.

Visa varsamhet vid ditt besök. Om du kommer från vattnet, tänk på att ön Stenholmen alldeles utanför reservatet är fågelskyddsområde med landstigningsförbud 1 april till 15 juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet gäller förbud mot:

  1. Tältning och annat lägerliv förutom i enstaka fall med markägarens tillstånd
  2. Nedskräpning
  3. Eldning
  4. Borttagande och annat avsiktligt skadande av kungsängslilja annat än i ringa omfattning med markägarens tillstånd
  5. Andra åtgärder som kan motverka fridlysningens syften

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1961
Areal: 33 ha
Kommun: Enköping
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000
Life

Hitta hit

Hitta hit

Från Bålsta:

Naturreservatet Landholmarna och Landholmsängarna nås genom att man kör väg 263 (gamla Enköpingsvägen) norrut. Strax efter Övergran svänger man höger mot Hjälstaby och Friibergh. Efter ca 3 km på denna väg svänger man höger mot Kulla k:a och Friibergh. Efter Kulla kyrka fortsätt mot Holms k:a (höger i trevägskorsning). Vid Holms kyrka tar den allmänna vägen slut och här finns parkering. På de resterande 3 km fram till naturreservatet är motortrafik förbjuden. Det är alltså inte tillåtet att köra ända fram till naturreservatet utan man får istället gå eller cykla denna sträcka.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss