Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindsta

Fäbodvall i skogen

Asp och skägglav i naturreservatet Lindsta

Om våren fylls skogen av en mångstämmig fågelkonsert och marken täcks av blommande skira örter som trivs i den kalkrika jorden. Här får skogen växa fritt utan ingrepp av modernt skogsbruk och bli en fristad för hotade arter.

Du möts av en blandskog som mest består av gran men det växer även asp, lind och ekar med vida kronor. I norr finns ett mindre område med ädellövskog. Här är mer än 90 % av träden äldre än 80 år.

Förr i tiden var det mycket vanligt att betande kreatur gick i skogen och det finns lämningar efter två fäbodvallar i närheten. Den ena ligger centralt i reservatet och är fortfarande öppen mark. När betet pågick var skogen glesare och ljusare och det fanns troligen fler lövträd. Därefter har skogen slutit sig mer och mer och blivit mörkare.

Markvegetationen är rik på olika örter som bland annat underviol och trolldruva och den växtkunnige upptäcker säkert att floran är påtagligt präglad av kalken i marken. Det finns också gott om intressanta kryptogamer, det vill säga lavar, mossor och svampar, med arter som till exempel aspfjädermossa och ekpricklav.

Reservatet saknar anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att mossor, svampar, eller lavar, med undantag för matsvamp och bär
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 8. anbringa tavla, skylt eller affisch, snitsla spår eller anordna orienteringskontroll
 9. använda området för organiserade tävlings-eller övningsändamål eller motsvarande
 10. föra motordrivet fordon i terräng
 11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 25 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss