Mararna

Stort våtmarksområde med rikkärr, små sjöar och mossar. Många ovanliga arter knutna till kalkrika miljöer.

Gölgrodegöl och sumpnycklar

Mararna domineras av rikkärr med inslag av flera små kalkpåverkade och näringsfattiga sjöar, mindre mossepartier och barrskogsbevuxna moränholmar. Den speciella kärrmiljön är hemvist åt en rad rariteter – arter som har anpassat sig för att överleva i rikkärrets extrema miljö. 

Strax nordost om Gårdskär, en knapp mil nordost om Älvkarleby, breder Mararnas småflikiga myrkomplex ut sig. Här är marken rik på mineraler och fattig på näring. Dessa förhållanden gör det svårt för många arter att klara sig, vilket öppnar upp för ovanliga och specialiserade arter som ofta konkurreras ut i mer näringsrika marker.

I Mararna finns därför ett specialiserat och artrikt växt- och djurliv, anpassat till extremrikkärrets säregna förhållanden. Här trivs rödlistade orkidéer och snäckor. Du kan hitta kärrklomossa, prakt- och guldspärrmossa, axag, klubbstarr, flugblomster och sumpnycklar. I områdets grunda sjöar finns kransalger, gölgroda och blodigel.

Delar av reservatet har historiskt sett brukats som åker och hävdats genom slåtter. Ännu finns rester kvar av gärdsgård, som vittnar om äldre tiders brukande. I södra delen av reservatet finns ett par fornlämningar i form av ett stort och ett mindre röse.

Reservatet saknar anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  1. insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
  3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  4. framföra motordrivet fordon, med undantag för - körning på väg till och på parkeringsplats,
  5. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
  6. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
  7. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 99 ha
Kommun: Älvkarleby
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss