Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marka-Sandika

Kalkrik barrskog med gamla granar.

Örtrik granskog och svampen haröra.

Naturreservatet Marka-Sandika består av gammal barrskog med inslag av lövrika ungskogar, hällmarkstallskog och små sumpskogar. I trädskiktet finns, förutom gran och tall, inslag av asp, björk och al samt mer sparsamt sälg, ask och ek.

Skogarna i reservatet är mellan 100–200 år. Flera granar har åldersbestämts där den äldsta hade 222 årsringar. Här och där finns en del död ved i form av lågor, fallna träd ligger på marken.

Spridda döda enbuskar tyder på att området har varit glesare förr i
tiden och troligen använts som betesskog. Rester efter gamla trägärdesgårdar vittnar också om detta.

l reservatet finns områden som har en kalkhaltig jordmån. I dessa partier är förekomsten av kalkberoende mykorrhizasvampar är stor. Här växer också flera orkidéarter samt andra kalkgynnade kärlväxter som sårläka, ormbär och blåsippa. Inslag av magrare tallskog förekommer också, främst på hällmarkerna i
reservatets norra del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. insamla mossor, vedsvampar eller lavar, med undantag för
  - enstaka exemplar för artbestämning,
 5. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  - håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 6. elda eller grilla på annan än iordningställd plats. Friluftskök får dock användas,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skyltar eller liknande, eller göra inskrift,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 35 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss