Mässmyrfallet

Lövrika skogar och glupar.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Glup och vårärt i naturreservatet Mässmyrfallet

Längtar du efter en dag i skogen kan Mässmyrfallet sydost om Gimo vara ett bra val. Här möts du av en varierad skog av gran och mycket björk och asp. Marken är blockrik, men det finns två markerade stigslingor som ändå gör det lätt att ta sig fram bland stock och sten.

Här och var avbryts granskogen av små örtrika svackor, glupar och sumpskogar. Här lever många ovanliga växter och djur som föredrar barr- och lövskogar med stabilt och fuktigt mikroklimat.

En glup är en sänka där vattenståndet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, men där vattnet sedan hastigt sjunker undan på grund av underjordisk avrinning. Den fuktiga miljön är perfekt för krävande lövträd, lundväxter och speciella lavar.

Idag känns det här som en bortglömd skog, men så har det inte alltid varit. På järnåldern både bodde och odlade människor här. I reservatets västra del finns en hel del gravar och också ett tjugotal röjningsrösen som visar att den steniga marken med möda röjts fri för att kunna brukas.

Det finns få riktigt gamla träd, vilket visar att skogen nyttjades hårt. Fram till slutet av 1800-talet slukade de uppländska bruken enorma mängder träkol och överallt i skogarna pyrde kolmilorna. I den här skogen finns en stor kolbotten som är 25 meter i diameter och 1,5 meter hög. Invid den kan man se resterna efter den enkla kolarkojan.

Namnändelsen "-fallet" härstammar antagligen från "fälle" det vill säga fälld skog. Förutom reservatsnamnet Mässmyrfallet, finns det inom reservatet ett område som kallas Per-Lars fallet och strax utanför ligger Jerk-Mats fallet. Är det månne namn på några av traktens forna skogsägare eller kolare?

Tänk på att det lever många sällsynta växter och djur här som kan vara känsliga för störningar!

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga, döda eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  5. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig enskild väg

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 113 ha
Kommun: Östhammar
Ägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.