Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Mässmyrfallet

Lövrika skogar och glupar

Stigarna i Mässmyrfallet är avstängda tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigarna i Mässmyrfallet tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Glup och vårärt i naturreservatet Mässmyrfallet

I Mässmyrfallet möts du av en grandominerad skog på blockig mark. I skogen finns glupar och fuktängar och runt dessa trivs äldre grova lövträd såsom ek och lind. Denna skog har under senare år drabbats hårt av granbarkborre vilket resulterat i att ett stort antal döda granar står i reservatet.

Namnändelsen "-fallet" härstammar antagligen från "fälle" det vill säga fälld skog. Förutom reservatsnamnet Mässmyrfallet, finns det inom reservatet ett område som kallas Per-Lars fallet och strax utanför ligger Jerk-Mats fallet. Är det månne namn på några av traktens forna skogsägare eller kolare? Ändelsen ”-fallet” blir aktuell även idag med tanke på de stora antal granar som kommer att falla i reservatet de närmsta åren.

Genom reservatet fanns tidigare två uppmärkta stigslingor men Länsstyrelsen beslutade vintern 2022 att tills vidare stänga dessa stigar på grund av risken för fallande träd. I närheten kan man på försommaren istället besöka Natura 2000-området Måsjön för att titta på blommande Guckusko.

Granskogen i reservatet avbryts här och var av små örtrika svackor, glupar och sumpskogar. Här lever många ovanliga växter och djur som föredrar barr- och lövskogar med stabilt och fuktigt mikroklimat.

En glup är en sänka där vattenståndet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, men där vattnet sedan hastigt sjunker undan på grund av underjordisk avrinning. Den fuktiga miljön är perfekt för krävande lövträd, lundväxter och speciella lavar.

Idag känns det här som en bortglömd skog, men så har det inte alltid varit. På järnåldern både bodde och odlade människor här. I reservatets västra del finns en hel del gravar och också ett tjugotal röjningsrösen som visar att den steniga marken med möda röjts fri för att kunna brukas.

Det finns få riktigt gamla träd, vilket visar att skogen nyttjades hårt. Fram till slutet av 1800-talet slukade de uppländska bruken enorma mängder träkol och överallt i skogarna pyrde kolmilorna. I den här skogen finns en stor kolbotten som är 25 meter i diameter och 1,5 meter hög. Invid den kan man se resterna efter den enkla kolarkojan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga, döda eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  5. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig enskild väg

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 113 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss