Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Focksta

Asprikt område, hårt drabbat av granbarkborre

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så har större delen av granarna i området dött. Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder. Mängden döda granar påverkar även upplevelsen.

Stig och stort stenblock i naturreservatet Focksta

Utmärkande för Focksta är den varierade naturen. Här finns öppna soliga hagmarker, våtmarker, hällmarker, naturskogsartade barr- och blandskogar, lövrika hyggen och ungskogar. Den stora variationen gör reservatet omtyckt av en lång rad sällsynta arter.

Naturreservatet Focksta är framför allt ett barrskogsområde, men här finns stora inslag av lövträd som björk, asp, ek och lind. Gamla grova aspar är viktiga för artrikedomen i området. På asparna kan du hitta ovanliga lavar som lunglav, västlig njurlav och aspgelélav. Hackspettar hackar gärna ut bohål, vilket senare kommer till användning för andra hålbyggare som skogsduva och kaja. Även de döda asparna har liv, här trivs många rötsvampar såsom kandelabersvamp, vit vedfingersvamp och den sällsynta asptaggingen.

Genom historien har området till största delen varit skogbevuxet. Skogsmarken har troligen utnyttjats för bete samt för småskaligt uttag av timmer och ved. Att marken på många ställen är storblockig har bidragit till att gammal skog har bevarats då den varit svår att bruka.

I sydöstra delen av reservatet finns hagmarker med en artrik flora. Här växer hassel och äppelträd, ekar och aspar, och på våren blommar gullvivorna. I de östra delarna finns ett flertal forn- och kulturlämningar från bronsåldern. Skärvstenshögar och gravar är lokaliserade runt den sjö och havsvik som fanns här för 3 000 år sedan. På ett flertal platser i reservatet märks spår av forna tiders brukande i form av gamla körvägar, mossåkrar, torplämningar och inägor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar, vedsvampar eller svampar uppräknade i bilaga 2 artskyddsförordningen (2007:845), eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för
  - plockning av frukt och bär
  - plockning av ej artskyddade blommor, för husbehov
  - underhåll av befintliga boulderproblem (klätterleder på block)
 4. medvetet störa djurlivet
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur
 6. elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats (eldplats saknas i reservatet)
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 8. framföra motordrivet fordon, med undantag för på väg och på iordningställd parkeringsplats
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande, med undantag för tillfälligt på iordningställd parkeringsplats
 10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 11. tälta längre än ett dygn på samma plats
 12. rida annat än på vägar
 13. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 639 ha
Kommun: Enköping, Uppsala
Markägare: Staten, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss