Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skvallermyren

- kalken sätter sina spår

Skog och anisspindling i naturreservatet Skvallermyren

Vid vägens ände ligger en lättgången och varierad skog som bjuder på ren luft och fina naturupplevelser. Kanske hör du en spillkråkas ihärdiga rop eller skymtar en tjäder.

I det gamla bondesverige såg skogarna inte riktigt ut som idag. Då gick kreaturen på bete, människorna högg endast ner enstaka träd och skogen härjades av eld oftare än idag. Skogarna var ljusare och gav plats för en större artrikedom.

Sedan dessa tider har Skvallermyren fått utvecklas fritt och den har heller inte dikats ur. Skogen har därför till viss del bevarat sin ålderdomliga karaktär, med våtmarker och torrare partier om vartannat.

På marken växer arter som gynnas av jordmånens höga kalkhalt. Till skillnad mot andra barrskogar, där marken är sur, består jordmånen av brunjord där daggmaskar blandar jorden och omvandlar barren till mull. Här trivs till exempel den högresta orkidén skogsnycklar som blommar i juni och juli.

I reservatet lever även sällsynta mossor, lavar och svampar. En art som frodas i skogens höga luftfuktighet är garnlav. Den hänger som stora sjok från träden vilket är imponerande eftersom den bara växer med någon enstaka millimeter per år.

Kom hit på vårvintern och lyssna på tretåig hackspett som hävdar revir i området, eller på hösten för att ströva i skogen och plocka bär och matsvamp. Tänk dock på att låta övriga svampar och växter vara ifred.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. döda, fånga eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg, rom eller bo, insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur, eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 8. framföra motordrivet fordon med undantag för väg och parkeringsplats
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 53 ha
Kommun: Tierp
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss