Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gräsbo

Lövrik barrskog och sumpskog på näringsrik mark.

Skogsbilväg i naturreservatet Gräsbo

Gamla tallar och granar, lövträd och rikligt med döda träd som ligger kors och tvärs i skogen; naturskogen Gräsbo är livsmiljö för en rad hotade växter och djur.

De flesta träden i skogen närmar sig en ålder på mer än hundra år, men på några håll finns det yngre bestånd. Eftersom reservatet är lämnat för fri utveckling kommer dock även dessa delar att med tiden bli allt mer naturskogsaktiga.

Berggrunden består till stor del av grönsten, det visar sig genom att marken är bördig och att det finns gott om stenblock som är bevuxna med näringsgynnade mossor. På mer låglänta och fuktiga områden växer en lövrik barrskog och krävande örter som myskmadra, gullpudra och dvärghäxört.

En sumpskog med klibbal kan du också hitta. Det finns rikligt med döda träd i olika stadier av förmultning. Både stående och liggande stammar främjar naturens mångfald - torrträden har uthackade bohål och flera ovanliga lavar och mossor som trivs på död ved, lever här. Är du uppmärksam kan du också se spår efter den tretåiga hackspetten - den "ringar" granar i sin jakt på sav.

Skogen är bitvis svår att ta sig fram i eftersom det ligger så mycket kullfallna träd huller om buller. Visa varsamhet vid ditt besök, all den döda veden är livsviktig!

Förutom informationsskylt saknas anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. tälta
 2. göra upp eld
 3. cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg
 4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär
 6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
 8. anbringa tavla, skylt eller affisch, snitsla spår eller anordna orienteringskontroll
 9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
 10. motordrivet fordon i terräng
 11. medföra hund eller annat lösgående husdjur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 34 ha
Kommun: Heby
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss