• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stolpaberg

Stolpaberg reser sig 290 meter över havet och är täckt av gammal tallskog. Foto: Eva Wallander

Stolpaberg är skyddat för att bevara den variationsrika barrnaturskog som finns. Det ska också skydda alla de djur och växter som behöver barrnaturskog för att överleva.

Kärnan av reservatet är själva berget - Stolpaberg. Det reser sig 290 meter över havet och är täckt av gammal tallskog. Stolpaberg utgör en del av Skäftesfallsplatån, som är en berggrundsplatå på gränsen mellan Kronobergs och Jönköpings län. Platån kännetecknas av en småbruten bergyta. Du kan se det kala berget sticka upp på flera ställen i mitten av naturreservatet.

Syfte

 • bevara ett stort och variationsrikt barrnaturskogsområde med vildmarkskaraktär
 • bevara den biologiska mångfald som är knuten till barrnaturskog
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd

Växt- och djurliv

Runt berget växer framför allt äldre granskog. Du hittar gransumpskog, tallmyr och lite yngre skogar av gran eller tall. Dessutom finns lövträd i form av björkar. Du kan även hitta enstaka aspar, sälgar och rönnar. Det förekommer död ved, både i form av stående döda träd (torrakor) och av döda omkullfallna träd (lågor). Stolpaberg kantas i väster och öster av de två långsträckta myrarna Hultamyren och Långemossen.

På de gamla tallarna i reservatet växer knappnålslavar och de äldre granarna är delvis täckta med hänglavar.

Bland fågellivet märks skogsfåglar som mindre- och större korsnäbb, mesar och hackspettar. Under våren kan du även stöta på Europas minsta uggla - sparvugglan. Under tidig vår finns även chansen att få se den stora svarta hönsfågeln tjäder som spelar. Oftast avslöjar den sig med bullrande vingslag när den blir skrämd.

Historia

Stolpaberg bestod fram till 1950-talet mestadels av skogs- och myrmark. I reservatets mitt, som kallas hällmarksområdet, finns nästan inga spår av mänsklig aktivitet alls. Men i nordväst har det tidigare legat ett torp vid namn Isingtorp och skogen har ända tills helt nyligen brukats i de yttre delarna av området.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • göra upp öppen eld annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon, med undantag av parkeringen eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark som ej är hällmark
 • ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller göra inskrift
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006 (utökning 2017)
Storlek: 137 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, 2 kilometer väster om Lemnhults kyrka
Naturtyp: Hällmarkstallskog, barrblandskog, barrungskog, barrsumpskog, tallmosse, skogsgöl, öppen mosse och kärr
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled.

Hitta hit

Kontakt