Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stolpaberg

Tallskog på mark med mycket berg i dagen. Stammarna är sotiga nära marken på grund av naturvårdsbränning och det finns gott om död ved. Till höger en stor sten klädd av mossa och lav,

290 meter över havet reser sig Stolpaberg, täckt av gammal tallskog, bärris och mattor med lavar. Den vindlande stigen tar dig genom ett kuperat landskap som består av både bränd skog, våtmark och hällmark med tallar. Reservatet bildades för att skydda den varierade barrnaturskogen och dess invånare.

Welcome to Stolpaberg!

In Stolpaberg you can find old pine and spruce forest, rocks covered in Cladonia lichen, wetlands and a lot of dead wood. Two nature conservation burnings have been carried out in the reserve, one in 2015 and one in 2019. You can still see the traces from them in form of black stems and stumps, and a the big amount of dead wood.

In the middle of the reserve is a hill ("berg" in Swedish) covered with old pine forest.

Explore the reserve

There are a parking area, an information sign and a windling trail marked in orange. The trail goes through a hilly landscape and is sometimes really hard to walk because of all the fallen trees. This is especially true in the part lying to the west of the small gravel road. If you don't want to climb, you can follow the small road in the middle of the reserve, until the trail crosses it again. Have good shoes though, it can be wet sometimes.

The whole trail is around 3.5 kilometres. If you skip the western part it is about 2.5 kilometres.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, dead trees or bushes
 • climbing in trees with animal nests or in other ways disturbing animal life
 • making an open fire if you haven't brought your own firewood
 • biking or riding other than on existing roads
 • driving a motor vehicle
  • exception: on the parking area
  • exception: hunters are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity without beeing bare rock
 • setting up a caravan, motorhome or trailer
 • putting up any kind of sign or poster or making inscriptions.

Without permission from the County Administrative Board (länsstyrelsen) you are also prohibited from:

 • using the nature reserve for camping activities with more than 30 people
 • using the area for organized competitions, training activities or similar activities with more than 30 participants.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett stort och variationsrikt barrnaturskogsområde med vildmarkskaraktär
 • bevara den biologiska mångfald som är knuten till barrnaturskog
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd

Historia

Stolpaberg bestod fram till 1950-talet mestadels av skogs- och myrmark. I nordväst har det tidigare legat ett torp vid namn Isingtorp, och skogen har ända tills helt nyligen brukats i de yttre delarna av området. I reservatets mitt, som kallas hällmarksområdet, finns nästan inga spår av mänsklig aktivitet alls.

Växt- och djurliv

Kärnan i reservatet är själva berget Stolpaberg, som givit reservatet dess namn. Här växer det naturskogsartad hällmarkstallskog. Runt berget växer det framför allt äldre granskog. Stolpaberg kantas i väster och öster av de två långsträckta myrarna Hultamyren och Långemossen.

Inom reservatets gränser hittar du även gransumpskog, tallmyr och lite yngre skogar av gran och tall. Det finns enstaka lövträd, de flesta är björkar men det finns även enstaka aspar, sälgar och rönnar. Det är mycket gott om död ved i reservatet, både äldre stammar som numera är nästan helt nedbrutna och mer nutida träd som blåst omkull. Stående döda träd kallas torrakor medan de döda omkullfallna träden kallas lågor. All död ved i olika stadier av nedbrytning är mycket viktiga för många insekter, lavar, mossor, bakterier och svampar.

På de gamla tallarna i reservatet växer knappnålslavar och de äldre granarna är delvis täckta med hänglavar.

Bland fågellivet märks skogsfåglar som mindre- och större korsnäbb, mesar och hackspettar. Under våren kan du även stöta på Europas minsta uggla - sparvugglan. Under tidig vår finns även chansen att få se den stora svarta hönsfågeln tjäder som spelar. Oftast avslöjar den sig med bullrande vingslag när den blir skrämd.

Naturvårds­bränningar

Det har gjorts två naturvårdsbränningar i Stolpaberg, en 2015 och en 2019. Särskilt i det område som brändes 2019 kan du lätt se spåren efter bränningen. Det finns gott om sotad död ved och stammarna är fortfarande svärtade. Där har det även ramlat många träd och det är bitvis mycket svårt att gå.

Mer information om naturvårdsbränningar

Karta över Stolpabergs naturreservat. Den röda ytan i sydväst naturvårdsbrändes 2019 och den blå ytan i sydost naturvårdsbrändes 2015. I norr ligger en parkering, och därifrån utgår en stig som går i en rundslinga genom stora delar av reservatet. Stigen passerar genom båda naturvårdsbränningarna. 

Karta över naturreservatet i Stolpaberg. Blått område naturvårdsbrändes 2015. Rött område naturvårdsbrändes 2019. Den orange markeringen visar hur stigen går i reservatet.

Friluftsliv

Från parkeringen går det en markerad stig i en rundslinga. Stigen är cirka 3,5 kilometer lång och tar dig genom kuperad granskog, lavbeklädda tallhällar, sanka områden, bränd skog och fallen skog. Om du inte har mycket klättring och hopp i benen rekommenderar vi att du undviker den del av stigen som ligger väster om skogsbilvägen. Gå istället längs med skogsbilvägen och anslut till stigen igen när den korsar vägen nästa gång. Då är sträckan 2,5 kilometer lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • göra upp öppen eld annat än med medhavd ved
 • cykla eller rida annat än på befintliga vägar
 • framföra motordrivet fordon, med undantag av på parkeringen eller för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark som ej är hällmark
 • ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller göra inskrift

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 30 personer.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2006, utökat 2017
Storlek: 137 hektar, varav 1 hektar vatten
Naturtyp: Hällmarkstallskog, barrblandskog, barrsumpskog, tallmosse, mosse, kärr, skogsgöl och barrungskog
Kommun: Vetlanda
Läge: 2 kilometer väster om Lemnhults kyrka
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationsskylt och markerad stig (orange).

Hitta hit

Från Vetlanda:
Kör söderut på väg 31. Strax innan Korsberga svänger du vänster mot Trollebo, Nye och Lemnhult. Efter 3,5 kilometer svänger du mot Lemnhult. Fortsätt i 4 kilometer, sedan svänger du vänster in på en skogsbilväg som är skyltad "Naturreservat Stolpaberg 1". Fortsätt tills du kommer till parkeringen.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 17' 50.79", E 15° 13' 53.52"
57.29744, 15.23153

Tillgänglighet

Reservatet Stolpaberg är bitvis kuperat. Det finns en smal och vindlande stig som är markerad orange. Den är ungefär 3,5 kilometer lång och mycket ojämn. Den del av stigen som går väster om den lilla skogsbilvägen är bitvis mycket svår att gå på grund av att det ligger många träd på marken. Vill du inte klättra, ta av på skogsbilvägen och anslut till stigen igen när den korsar vägen nästa gång. Det finns även blöta områden längs stigen, så ha gärna rejäla skor på fötterna.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss