Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Marieholmsskogen

Marieholmsskogens naturreservat har efter stormar och granbarkborreangrepp genomgått dramatiska men naturliga förändringar. För att vara en gammelskog som ligger i södra Sverige är den dessutom ovanligt stor.

Syfte

 • bevara naturskogsartad barr- och barrblandskog, våtmark och sjö,
  bevara biologisk mångfald knuten till naturskogsartad barr- och barrblandskog, våtmark och sjö,
 • bevara förekommande Natura 2000-naturtyper, med dess typiska och karaktäristiska arter, och områdets utpekade Natura 2000-arter i gynnsamt tillstånd
 • nyskapa värdefulla naturmiljöer inom ramen för bevarande av biologisk mångfald,
  tillgodose behov av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

Under en tioårsperiod med början av år 2005 dog en stor del av granarna i området på grund av stormfällning och granbarkborreangrepp. I en orörd skog är sådana händelser en viktig del i skogens dynamik, tillsammans med brand och översvämningar. Alla dessa störningar skapar en varierad skog, som i sin tur ger många olika djur och växter möjlighet att hitta sina speciella livsmiljöer.

Här finns små partier sumpig granskog och öppnare tallhedar. Bäckar, bergbranter, sjöar och mossar ger en varierande och fuktig miljö. Detta leder i sin tur till en artrik moss- och lavflora. I reservatet lever dessutom många urskogsgynnade skalbaggar. Tjäder, spillkråka och skogsmesar är vanliga.

Delar av skogen har mycket hög ålder. De högsta naturvärdena ligger i skogens orördhet och i att här finns gott om både gamla träd och död ved i form av lågor och torrakor.

I Kacklesjön finns bland annat abborre och gädda. Mört och elritsa har däremot slagits ut av försurningen. Sedan 1984 kalkar man uppströms Kacklesjön för att motverka försurningen.

Torplämningar och våtmarksslåtter

I reservatets nordvästra del finns torplämningen Rydet med stenrösen och nu igenvuxna odlingsmarker. I övrigt är det svårt att hitta synbara spår av odlingar. Längs Nydalabäcken har det enligt skifteskartor från 1800-talet funnits våtslåttermark.

Vägbeskrivning

Till Marieholmskogens parkering: Från väg 152, avfart norrut mot Marieholm vid Uppebo, följ vägen till Modala och sväng norrut vid skylt Naturreservat, följ grusvägen 900 m och parkeringen är på höger sida strax intill Kacklesjön.

Från parkeringen finns flera vandringsalternativ, 1,3 km till Skärsjöberget i öster eller slingorna mot nordväst Moskogsrundan 2km, Rydet 4 km eller Bullrahål 6,5 km.


Marieholmsskogen är ett annorlunda skogsreservat. Området skyddas för att bevara den gamla skogen. Foto: Johan Rova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Marieholmsskogens naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • ställa upp husvagn eller husbil under längre tid än 1 dygn,
 • cykla eller rida på markerad vandringsled,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • fälla träd eller ta ved ut ur naturreservatet,
 • samla in insekter med fällor som dödar.
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2000 (ändrat 2015)
Storlek: 298 hektar (varav 284,5 hektar land)
Ägare: Staten, privat
Kommun: Gnosjö
Läge: Gnosjö kommun, ungefär mitt emellan Gnosjö och Skillingaryd, 2 kilometer nordost om Marieholm
Naturtyp: Naturskogsartat barrskogsområde
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig, eldstad (medtag egen ved), torrdass, informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss