Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Östra Vätterbranterna

Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Foto: Symbolbilder

Östra Vätterbranterna är ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Den kraftigt kuperade terrängen i området ligger till grund för dess höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. Sommaren 2012 blev Östra Vätterbranterna utsett till biosfärområde av UNESCO.

Närheten till Vättern och den branta stigningen upp på höjderna ger ett karaktäristiskt klimat där bland annat värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek trivs. Östra Vätterbranterna är därför ett av landets viktigaste områden för att bevara den biologiska mångfald som framförallt är knuten till dessa trädslag. Dessutom finns en stor mängd hamlade träd i Östra Vätterbranterna, som räknas som ett av landets kärnområden för denna tradition.

På grund av de naturgivna förutsättningarna och den hävd som människan utfört genom årtusendena är artrikedomen stor i området och antalet rödlistade arter högt.

För ett långsiktigt bevarande av naturvärden måste ett flertal olika verktyg användas. Formella skydd såsom naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal måste kombineras med en god generell hänsyn och frivilliga avsättningar.

Biosfärområde

Biosfärområden är modellområden där bevarande och utveckling går hand i hand. Biosfärområdet skapar nya möjligheter till att öka förståelsen för ett hållbart brukande av landskapet. Genom samverkan mellan föreningar, företag, myndigheter och forskning kan olika intresseområden stärkas. Ett biosfärområde bygger därför på lokalt engagemang och på den traditionella kunskapen som finns inom området. Ledorden är bevara landskap och arter, utveckla på ett hållbart sätt samt stödja undervisning och forskning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss