Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nennesmo

Gammal tallskog.

En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal.

Välkommen ut i en talldominerad gammelskog! Hela reservatet har en gång i tiden varit sjöbotten under Fornbolmen men idag täcker skog det mesta av området. I augusti 2020 genomfördes en naturvårdsbränning i delar av Nennesmo. Den kommer på sikt att öka den biologiska mångfalden och gynna de tusentals arter som mår bra av att skogen brinner ibland.

Welcome to Nennesmo!

Nennesmo was once the bottom of a lake but is today an area with old forest and mire areas. Along the northern and eastern border a small river is winding. In the old forest pine trees as old as 300 years are found.

Since spruces were slowly taking over the area and there were almost no pines under 100 years of age, parts of the reserve was burnt in 2020. Nature conservation burnings reduce the amount of spruce and make it easier for the seeds of pines and deciduous trees to grow. Around two thousand species are favoured if their habitat is burning frequently.

Explore the reserve

There is a path going through the reserve, but parts of it go in to the burnt area. We strongly recommend you to stay outside that area. The direction of the path will be changed, but this is still not done.

Danger

In August 2020 a nature conservation burning was made in part of the Nennesmo reserve. In the burnt area tree roots might be weak because of the impact of the fire. Trees may thus fall, silent and without previous warnings! We do not recommend that you enter the burnt area.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • putting up any kind of sign or poster
 • without permission collect invertebrates with killing traps.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • bevara gammal talldominerad barrskog, naturskogsartad fuktig barrblandskog och mossemark samt kantzon mot Ängån
 • bevara biologisk mångfald knuten till dessa naturtyper
 • bevara och återställa områdets hydrologiska värden
 • bevara förekommande Natura 2000-naturmiljö i gynnsamt tillstånd
 • ge möjlighet till naturupplevelse och friluftsliv inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

En gammal skog

När du kommer ut i Nennesmoskogen är det svårt att föreställa sig att hela området en gång i tiden var sjöbotten under Fornbolmen. Idag utgörs området till största delen av fastmark med barrblandskog. En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal och det saknas nästan helt tallar under 100 år. I reservatets östra del finns ett område med barrsumpskog. Även på andra ställen finns områden som är mer eller mindre blöta. Området begränsas i öster, norr och söder av Ängån. Längs med ån ligger det dikningsrester och på dessa växer tät 50-årig blandskog.

Växt- och djurliv

Huvuddelen av naturreservatet är skogsmark men här finns också kärr- och mossmark. På torvmarken dominerar hjortron, lingon, ljung, klockljung, tranbär och kråkbär. Dessutom finns dvärgbjörk. På fastmarken dominerar blåbär, ljung, lingon, skogsstjärna, blodrot, ekorrbär och skogskovall. I reservatets centrala delar finns ett område bevuxen av 300-åriga tallar. 200 åriga tallar finns spridda i området. Mellan tallarna finns 100-200-årig gran. Det finns relativt mycket död ved, främst av gran, i olika nedbrytningsstadier.

Sammanfattningsvis har reservatet naturskogskaraktär. Få spår finns efter tidigare avverkningsingrepp, däremot finns det rikligt med mycket gamla träd, torrträd och vindfällen. Området är bristfälligt inventerat på arter men bedöms ha en stor ekologisk betydelse och kunna hysa arter som kräver lång kontinuitet, exempelvis skogshöns, hålbyggande fåglar, svampar, lavar och mossor.

Friluftsliv

Tidigare gick en stig genom Nennesmo, men i och med att den passerar genom brandområdet rekommenderar vi inte att ni följer den överallt. En ny led håller på att dras och är snart klar.

Vattennivån i Ängån fluktuerar mycket och när det är höga vårflöden eller har regnat kraftigt kan delar av stigen och även parkeringen bli översvämmade.

Naturvårdsbränningen 2020

I mitten av augusti 2020 gjordes en naturvårdsbränning i Nennesmo. Det var ett område på ungefär 10 hektar som brändes av. Hela ekosystemet förändras när ett skogsparti brinner. Stora delar av markskiktet (bl a blåbärsris, gräs och mossor) försvinner och pH-värdet förändras i marken. Näring frisätts och svärtan på mark och stammar absorberar solens värme. Röken och värmen från elden skickar signaler miltals iväg till brandberoende insekter om att det snart finns ett område där de kan svärma och lägga ägg!

Hur går en bränning till?

En naturvårdsbränning är en kontrollerad skogsbrand som inte lämnar efter sig samma förödelse som en vildbrand kan göra. I Nennesmo brann det i markskiktet. Här och där finns öar av obränd mark. Det beror på att där växer fuktig vitmossa som är mycket motståndskraftig mot brand. Enstaka mindre granar antändes, men de flesta trädkronor är helt opåverkade. Dock har barken brunnit av längst ner på många granar och björkar vilket innebär att de kommer att dö.

En bränning planeras långt i förväg. Allt måste stämma! Man mäter till exempel luftfuktighet, markfuktighet, vindstyrka och vindriktning. Området som ska brännas måste vara noga avgränsat mot något som inte kan brinna så lätt. I Nennesmos fall var det ett vattendrag och en myr. Längs hela brandområdesgränsen lägger man brandslangar och vid dem sprutar man en ridå av vatten ner i marken för att undvika att elden kryper under jord och tar sig upp utanför området.

Säkerheten går före allt och är man det minsta tveksam avbryts projektet och skjuts på framtiden. Många reagerar på att naturvårdsbränningar ofta sker när det är snudd på eldningsförbud. Det paradoxala är att det är då förhållandena är perfekta. Är det för blött i markerna brinner det för dåligt och fördelarna med naturvårdsbränningen uteblir.

Varför bränner man?

Förr i tiden var det betydligt vanligare med skogsbränder än det är idag. Man beräknar att cirka 1 % av Sveriges skogsareal brann årligen för 150 år sedan. Idag motsvaras den siffran av 0,016 %, Det beror på att vi lättare kan både upptäcka och släcka bränderna idag.

Ungefär 2000 arter har lättare att överleva om det brinner regelbundet i naturen. Tallen är till exempel anpassad för att klara brand med sin tjocka bark, sina djupa rötter och sin höga krona. En skog som har brunnit blir öppnare, varmare och ljusare. I en bränd skog finns också gott om död ved, och det är en stor bristvara i dagens skogar.

Ett hundratal arter är helt beroende av att det brinner ibland. Ett exempel är svedjenäva, en växt vars frön måste hettas upp till minst 40-50 grader för att kunna gro. Ett annat är rökdansflugan som lockas av brandrök och kan anlända till ett brandfält redan under själva branden. Den kan känna röklukt på flera mils håll!

Naturvårdsbränningen genomfördes inom EU-projektet Life Taiga. Projektet syftar till att genom kontrollerade bränder bevara och öka den biologiska mångfalden.

Life Taiga Länk till annan webbplats.

Logotyper för projekt Taiga, projekt Life och Natura 2000

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Nennesmo är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 84,4 hektar, varav 1,4 hektar vatten
Naturtyp: Talldominerad gammelskog
Kommun: Gislaved
Läge: 2 kilometer sydväst om Nennesmo by
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, rastplatser, markerad vandringsled (cirka 3,3 kilometer lång) och parkering.

Hitta hit

Från Reftele eller Anderstorp:
Avtagsvägen ligger på väg 598 mellan Reftele och Anderstorp. Strax söder om vägskälet mellan väg 598 och 597 svänger man västerut in på en liten väg mellan två åkrar. Följ vägen åt vänster när den svänger tvärt framför en ladugård efter cirka 150 meter. Håll sedan vänster vid nästa vägskäl (efter cirka en kilometer). Kör ytterligare 500 meter till ännu ett vägskäl och håll där höger. Fortsätt knappt 500 meter till så kommer du fram till parkeringen.

Koordinater:
N 57° 12' 36.77", E 13° 33' 5.02"
57.21021, 13.55139

Varning

I augusti 2020 gjordes en naturvårdsbränning i delar av Nennesmo-reservatet. Det innebär att du måste vara mycket försiktig om du rör dig i närheten av det brända området. Trädrötter kan ha brunnit av och träden riskerar att falla, särskilt om det blåser. Träd med avbrunna rötter faller tyst och plötsligt. Vi rekommenderar inte att du går in i den brända delen av reservatet!

Tillgänglighet

Nennesmo är ett ganska otillgängligt naturreservat. Här finns en parkering och en enkel stig. Det finns en markerad led Efter naturvårdsbränningen år 2020 går delar av stigen i osäkert område och ska dras om.

Observera att delar av stigen och parkeringen kan vara översvämmade när det är höga flöden i Ängån, det vill säga när det är vårflod eller när det regnat kraftigt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss