Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rubban

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Rubban har en anmärkningsvärt hög förekomst av ovanliga och hotade arter av såväl lavar och mossor som svampar och insekter. Detta hänger samman med områdets mångfald av olika naturtyper, rika tillgång på död ved och kontinuitet av skog med inslag av äldre träd. Reservatets värdekärna utgörs en naturskogsartad bergbrant och örtrik kalkgranskog nedan branten.

Syfte

 • bevara en brantmiljö med naturskogsartad barrblandskog, ädellövskog och solexponerad hällmarkstallskog
 • bevara örtrik kalkgranskog
 • bevara och återställa ett olikåldrigt lövskogsområde
 • bevara områdets bäckmiljö
 • bevara och stärka biologisk mångfald knuten till ovan nämnda naturtyper
 • bidra till gynnsam bevarandestatus för grön sköldmossa samt för naturtyperna taiga och nordlig ädellövskog
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv, inom ramen för bevarandet av naturvärdena

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller inte Allemansrätten fullt ut.
Inom naturreservatet är det för allmänheten förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp växter
 • samla in insekter med fällor som dödar
 • ställa upp motorfordon, husbil eller husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018
Areal: 80,2 hektar
Kommun: Tranås
Läge: cirka 7 km sydost om Tranås i nära anslutning till sjön Sommen
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: I området finns informationstavlor, men i övrigt saknas anordningar. Observera att det saknas parkeringsplats nära Rubban och att besökare behöver gå till fots i ungefär två kilometer för att komma till reservatet.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss