Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ryfors gammelskog

Gammal barrskog med grova stammar av gran och tall. marken är täckt av mossa och bärris. I förgrunden en liggande, halvt nedbruten stam övervuxen med mossa.

Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog. De gamla trädstammarna reser sig som pelare mot himlen och känslan av trollskog är stark. Det är lätt att ta sig fram i skogen längs de väl upptrampade stigarna och det finns en slinga som är delvis anpassad för rullstolar (den uppfyller inte helt lutningskraven).

Welcome to Ryfors gammelskog!

"Gammelskog" means old forest, and that is exactly what you find in this reserve. The main tree species in Ryfors are spruce and pine, and many of the trees are 150-200 years old. Some pines are even over 300 years old. The ground is covered in mosses and with a little bit of fantasy you can sense a forest full of trolls and other beings. Since this forest is mainly taking care of itself, there are a lot of standing and fallen dead trees in different stages of decomposition. Thanks to this, many rare species thrives here.

Explore the reserve

The nature reserve itself is worth a visit, but as a complement there are several cultural values around it. In 1742 an ironworks was established in the area. The reserve is the wild part of what was once a park made from an English model.

Ryfors gammelskog is very easy to visit. There are several marked trails in the reserve and they are all easy to walk. The blue trail is extra accessible even though it unfortunately does not meet all requirements to be fully accessible to wheelchairs.

At the parking area, that has space for many cars and even busses, there is an accessible outdoor toilet. Ryfors gammelskog is situated close to Mullsjö and is a popular excursion destination.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • putting up any kind of sign or poster
 • cutting down trees and bushes, breaking twigs or in any other way damaging the vegetation like i.e. picking flowers, fungi or collecting lichens and mosses
 • bringing an unleashed dog
 • disturbing animal life
 • parking or driving a motor vehicle or other means of transport
 • setting up a tent or a caravan
 • making a fire
 • arranging orienteering controls, making tracks with paper-strips or similar
 • riding.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • att bevara ett område av urskogskaraktär. Skogsbeståndet ska få utvecklas fritt mot urskog och på så sätt skyddas ett orört ekosystem
 • att bevara områdets kontinuitet, det vill den obrutna existensen av ett skogsekosystem, med dess naturliga arter av träd, buskar och djur.

Historia

Ryfors bruk anlades 1742 och har funnits i släkten Sagers ägo under många generationer. Den samlade Ryforsmiljön med bland annat stångjärnshammare och kraftstationer har ett stort kulturhistoriskt värde. I smedjan producerades som mest cirka 100 ton stångjärn om året. Gammelskogen var från början den vilda delen av en park som hade en engelsk förlaga.

På 1920-talet delades egendomen Ryfors i två delar, Ryfors Bruk Övre och Ryfors Bruk Nedre. Skogen såldes 1991 till Stiftelsen Ryfors Gammelskog och naturreservatet bildades samma år.

Växt- och djurliv

En tur i Ryfors Gammelskog utanför Mullsjö är en unik naturupplevelse för södra Sverige, där det är ovanligt med så här stora och gamla skogar. Skogen i naturreservatet har inte avverkats på mycket lång tid. Här växer tall och gran och många av träden är 150-200 år gamla. Vissa tallar har stått på sin plats i mer än 300 år! På marken vräker sig mossan fram och låter sig varken hindras av stenblock eller liggande trädstammar. I områdets västra del växer yngre tallar och i den nordöstra delen finns yngre granar och en liten lövsumpskog.

I skog som får sköta sig själv dör träd. De kan antingen stå kvar upprätt eller blåsa omkull. Förr eller senare kommer ett dött stående träd blir så pass skört att det faller. I och med att de döda och döende träden får vara kvar skapas ett gäng livsmiljöer som är alltför ovanliga i dagens skogar. Många arter av lavar, mossor, svampar, bakterier, insekter och fåglar är anpassade till träd som är döda och nedbrutna i varierande grad, och de hotas därmed eftersom bristen på död ved generellt är stor.

I Ryfors finns det gott om garnlav och här växer också den ovanliga ulltickan. Exempel på typiska fåglar som trivs här är spillkråka, större hackspett, tofsmes och talltita. Under våren och sommaren finns det förutom mesarter gott om trastar, grå flugsnappare och rödstjärt. Tretåig hackspett och sparvuggla är några av de mer ovanliga och svårsedda fåglar som finns i reservatet.

Ryfors gammelskog ligger ungefär 220 meter över havet på en utskjutande del av det sydsvenska höglandet. Reservatet gränsar till Tidan, strax innan ån rinner ut i sjön Stråken.

Friluftsliv

Ryfors Gammelskog ligger bara tre kilometer från Mullsjö och är ett populärt utflyktsmål. Det är också värdefullt för forskning och studier. Det finns flera markerade leder genom reservatet och de väl upprampade stigarna är lätta att ta sig fram på. Den blå leden är extra tillgängliggjord även om den tyvärr inte uppfyller alla krav på att vara helt rullstolsanpassad. Det finns en färist, och lutningarna är lite för stora på några ställen. Där det lutar som mest finns det viloplan.

Tänk på att röra dig med försiktighet i reservatet för att inte skada naturen eller störa djurlivet. Håll dig till de upptrampade stigarna.

I sydvästra hörnet (mot Pinnabron) är delar av stigen underminerad på grund av en närliggande bäverhydda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att plocka blommor, svampar eller ta lav och mossa
 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • parkera eller framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld
 • anordna orienteringskontroller, snitsla spår eller liknande
 • rida.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1991
Areal: 34,1 hektar
Naturtyp: Gammal barrskog, mosse
Kommun: Mullsjö
Läge: 3,5 kilometer sydväst om Mullsjö
Markägare: Stiftelsen Ryfors Gammelskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats för många bilar, informationstavlor, rastplatser, markerade leder och ett tillgänglighetsanpassat dass. Den blå leden har hög tillgänglighet även om den inte uppfyller alla kraven för rullstol då det finns en färist samt är lite för stark lutning på ett par ställen. Kulturhistoriskt intressanta miljöer finns i anslutning till reservatet.

Hitta hit

Från väg 26/47, Jönköpingshållet:
Åk västerut från Jönköping och ta dig till väg 26/47 mot Mullsjö och Falköping (till att börja med skyltat mot bland annat Trollhättan). När du kommer till en stor rondell strax innan Mullsjö tar du första avfarten (väg 185), där det är skyltat med Ryfors och Bottnaryd. Efter cirka en kilometer tar du höger in där det är skyltat Ryfors och Naturreservat. Efter ytterligare cirka 700 meter ligger parkeringen in på höger sida. Här finns plats för flera bilar och en buss.

Från väg 26/47, norrifrån:
När du kommer till rondellen strax efter Mullsjö tar du tredje avfarten (väg 185), där det är skyltat med Ryfors och Bottnaryd. Efter cirka en kilometer tar du höger in där det är skyltat Ryfors och Naturreservat. Efter ytterligare cirka 700 meter ligger parkeringen in på höger sida. Här finns plats för flera bilar och en buss.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 54' 15.61", E 13° 50' 3.50"
57.90434, 13.83430

Tillgänglighet

Vid parkeringen finns ett tillgänglighetsanpassat dass. Det finns flera markerade leder och alla är lätta att gå. De blå leden är den mest tillgängliga, men kan inte klassas som helt rullstolsvänlig på grund av en färist och en backe med för stor lutning. I backen finns viloplan.

Parkeringen är stor och rymmer många bilar. Här finns också plats för buss. För att komma till reservatet från parkeringen behöver man gå över en bilväg.

I sydvästra hörnet (mot Pinnabron) är delar av stigen underminerad på grund av en närliggande bäverhydda.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss