Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brattaberget

Grå skägglav på en gren.

Ungefär åtta kilometer nordost om Gränna ligger Brattabergets naturreservat, ett mångfaldigt område där man på lång sikt kan följa skogens naturliga förändring och utveckling mot urskog.

Welcome to Brattaberget!

This nature reserve is a mix of different nature types of which big parts are quite ordinary habitats where nature values slowly are developping.

Explore the reserve

There is a small parking close to the information sign. A short marked trail starts here as well. The terrain is a bit hilly and parts of the trail can be wet. Things have changed here since the trail was made, so what you see from the trail is not the best parts of the reserve. To conclude, you are very welcome to visit Brattaberget, but if you want to see fantastic nature there are other reserves that are more worth a visit.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations through drilling, pecking, detonating, carving, painting or similar
 • damaging living or dead trees and bushes
 • damaging the vegetation i.e. by digging up fungi or living or dead plants such as twigs, herbs, grass, mosses or lichens
  • exception for landowner that lives on Dottemålen1:2 that may pick mushrooms and flowers for household requirements as long as the species are not threatened
 • disturbing animal life (for example by climbing in trees with nests or make close-up photos on bird nests)
 • bringing an unleashed dog or other pet
  • exception for landowner
 • making a fire
 • parking other than on designated areas
  • exception for landowner
 • driving a motor vehicle
  • exception for private traffic to the site that is surrounded by the reserve
 • setting up a tent or a caravan
 • making tracks with paper-strips or arranging orienteering controls.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • skydda områdets befintliga naturskogsdelar
 • låta övriga delar av området efter vårdinsatser fritt få utvecklas till naturskog till skydd för hotade växter och djur
 • medge möjlighet till forskning som ej påverkar områdets utveckling mot naturskog,
 • bereda allmänhet och skolor möjlighet att besöka området och därmed få kännedom om denna typ av landets natur.

Växt- och djurliv

I Brattabergets naturreservat växer granskog och blandskog med inslag av ek, asp, björk och andra lövträd. En stor del av granskogen är planterad och har litet naturvärde. Genom skötselåtgärder byts den planterade granskogen ut mot ny blandskog med mer lövträd så att större naturvärden kan utvecklas med tiden. Det finns några naturskogslika områden med gammal skog men de är små och splittrade. Den omgivande skogen behövs för att skapa ett större, sammanhängande skydd. Reservatet är bildat på initiativ av markägarna.

Reservatets små naturskogslika områden finns i bergbranten i naturreservatets östra del. Här finns gammal barrblandskog, rasbrant med inslag av lind, ek, asp och andra grova lövträd samt en mindre bäckdal med höga klibbalar. Många träd är gamla och grova, täckta med lavar och mossor. Målet med reservatets skötsel är att bevara och utveckla en naturskogsartad och lövträdsrik barrskog där många skogsarter kan växa skyddat.

Reservatet rymmer flera växter som behöver näringsrik naturskogsartad skog med gamla och grova lövträd. Exempel på sådana är lunglav, fjädermossa, kandelabersvamp, tandrot, underviol, sårläka och myskmadra. I bäckdalsområdet är marken blockig och sumpig och floran ovanligt rik. Här växer till exempel ovanliga arter som strutbräken, desmeknopp och springkorn.

Friluftsliv

Det finns en informationsskylt och en kort stig samt parkeringsplats för någon enstaka bil. Stigen kan vara blöt vissa tider på året och du kan även behöva ta omvägar runt kullfallna träd. Den natur du ser från stigen är inte så märkvärdig. Kort sagt, det finns roligare reservat att besöka där man lättare ser naturvärdena. Med det sagt så är du självklart välkommen att besöka Brattaberget ändå, på naturens egna villkor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp svamp och levande eller döda växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  • undantag gäller för markägare som är boende på Dottemålen 1:2, som får plocka matsvamp och blommor för eget behov, dock ej av arter som kan anses hotade
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo)
 • medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • undantag gäller för markägare och innehavare av särskild rätt
 • göra upp eld
 • parkera annat än på anvisad plats
  • undantag gäller för markägare och innehavare av särskild rätt
 • framföra fordon med undantag för enskild trafik till och från den bebyggda tomtplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • snitsla spår eller anordna orientering.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1990
Storlek: 68,5 hektar
Naturtyp: Granskog, lövrik barrskog, kulturbarrskog, björkosgko, ädellövskog
Kommun: Jönköping
Läge: Vid Stensjön, cirka 7 kilometer norr om Örserum kyrka
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, informationstavla och en kort orangemarkerad stig.

Hitta hit

Från väg 133 mellan Tranås och Gränna:
Sväng in mot Vändelstorp och Joenstorp. Avtagsvägen ligger strax öster om Örserum. Fortsätt på den vägen i fyra kilometer. Håll sedan utkik efter en liten väg som går snett fram åt höger, där finns också en liten träskylt där det står Brattaberget. Kör uppför backen så har du strax informationsskylten på höger sida. När du ska därifrån kan du fortsätta rakt fram eftersom vägen ansluter till "stora" vägen i båda ändarna.

Koordinater till parkeringen:
N 58° 2' 20.55", E 14° 36' 2.76"
58.03904, 14.60077

Tillgänglighet

Det finns plats att parkera någon enstaka bil vid informationsskylten. Från skylten går det en kort markerad stig. Det är lite kuperat och stigen är ojämn av vildsvinsbök och du kan ibland behöva gå runt blöta partier och fallna träd.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss