Brattaberget

I Brattabergets naturreservat växer både gran-, löv- och ek. Foto: Eva Wallander

Ungefär 8 kilometer nordost om Gränna ligger Brattabergets naturreservat, ett mångfaldigt område där man på lång sikt kan följa skogens naturliga förändring och utveckling mot urskog.

Brattaberget ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Syfte

 • skydda områdets befintliga naturskogsdelar,
 • låta övriga delar av området efter vårdinsatser fritt få utvecklas till skydd för växter och djur,
 • medge möjlighet till forskning som ej påverkar områdets utveckling mot naturskog,
 • bereda allmänhet och skolor möjlighet att besöka området och därmed få kännedom om denna typ av landets natur.

Växt- och djurliv

I Brattabergets naturreservat växer granskog och blandskog med inslag av ek, asp, björk och andra lövträd. En stor del av granskogen är planterad och har litet naturvärde. Genom skötselåtgärder byts den planterade granskogen ut mot ny blandskog med mer lövträd så att större naturvärde kan utvecklas med tiden. Det finns några naturskogslika områden med gammal skog men de är små och splittrade. Den omgivande skogen behövs för att skapa ett större, sammanhängande skydd. På lång sikt kommer hela området utvecklas till ett värdefullt naturområde. Reservatet är bildat på initiativ av markägarna.

Reservatets små naturskogslika områden finns i bergbranten i naturreservatets östra del. Här finns gammal barrblandskog, rasbrant med inslag av lind, ek, asp och andra grova lövträd samt en mindre bäckdal med höga klibbalar. Många träd är gamla och grova, täckta med lavar och mossor. Målet med reservatets skötsel är att bevara och utveckla en naturskogsartad och lövträdsrik barrskog där många skogsarter kan växa skyddat.

Reservatet rymmer flera växter som behöver näringsrik naturskogsartad skog med gamla och grova lövträd. Exempel på sådana är lunglav, fjädermossa, kandelabersvamp, tandrot, underviol, sårläka och myskmadra. I bäckdalsområdet är marken blockig och sumpig och floran ovanligt rik. Här växer till exempel ovanliga arter som strutbräken, desmeknopp och springkorn.

Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista måla eller dylikt
 • skada levande eller döda träd eller buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp svamp och levande eller döda växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 • störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo)
 • medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 • göra upp eld
 • parkera annat än på anvisad plats
 • framföra fordon med undantag för enskild trafik till och från den bebyggda tomtplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • snitsla spår eller anordna orientering.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1990
Storlek: 68,5 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, 8 kilometer nordost om Gränna
Naturtyp: Granskog, blandskog, ädellövskog, bäckdal, gamla åker- och betesmarker
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig och informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss