Ekbergsparken

Ekbergsparken är ett lövskogsområde inne i Tranås stad. Foto: Eva Wallander

I Ekbergsparken inne i Tranås stad finns ett av Sveriges finaste bestånd av ek och hassel. I parken ligger Holavedens hembygdsgård, med kulturhistoriska byggnader från 1700-talet.

Syfte

Att utifrån områdets biologiska och rekreativa kvaliteter bevara ett stadsnära ekbevuxet naturparksområde med tillhörande kulturmiljö.

Foto: Länsstyrelsen

Växt- och djurliv

Ekbergsparken är ett lövskogsområde inne i Tranås stad. Området är helt omgivet av bebyggelse utom längst i söder, där Svartån utgör gräns. Skogen består främst av ek, björk och hassel. Ekarnas håligheter och skrymslen är fina boplatser åt flera fågel- och däggdjursarter.

Terrängen är bergig och kuperad och genom parken går små vägar och stigar.

Historiska byggnader

I den norra delen av parken ligger Holavedens hembygdsgård och Tranås vandrarhem. Hembygdsgården omfattar ett stort antal byggnader hitflyttade från trakten kring Tranås och Sommen.

Mitt i anläggningen ligger prästgården från Norra Vi, en salsbyggnad från 1700-talet. Därtill finns bland annat Ljungstugan (en mindre ryggåsstuga, troligen från tidigt 1700-tal), Hagströmska gården (en borgargård från det gamla Lövstad) samt Soldattorpet Blankhemmet från Blankhester.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservat förbjudet för allmänheten att: 

 • plocka mossor, lavar, kärlväxter och trädlevande svampar
 • tippa trädgårdsavfall
 • ta bort eller skada torrakor, döda träd eller vindfällen
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 • göra upp eld på annan än härför avsedd plats
 • framföra motorfordon, cykla eller rida
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1997
Storlek: ca 15 hektar
Kommun: Tranås
Läge: Centralat inne i Tranås stad
Ägare: Staten och privata markägare
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering, vandringsled, rastplats, servering, tillgänglighet.