Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stuverydsbäcken

Miljön närmast bäcken har hög luftfuktighet och rörligt markvatten. Foto: Eva Wallander.

Stuverydsbäcken och dess närmiljö har mycket höga naturvärden. Den orörda naturbäcken med en naturlig öringstam, de gamla träden i området och många ovanliga mossor och lavar gör denna plats unik. Den branta ravinen med hög och jämn luftfuktighet gör att många ovanliga arter trivs här.

Syfte

 • bevara och återställa biologisk mångfald knuten till vattendrag.
 • bevara och återställa biologisk mångfald knuten till löv- och barrblandskog.
 • bevara och utveckla de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

I norr sträcker sig en brant ravin, Skröle Hie, som är ca 800 meter lång, med branter på båda sidor om Stuverydsbäcken. Miljön närmast bäcken har hög luftfuktighet och rörligt markvatten, många arter i området är beroende av detta för att kunna överleva. I ravinen Skröle Hie finns, tack vare den höga luftfuktigheten, den mest artrika miljön i området. Där kan man hitta ovanliga arter som dunmossa, skuggmossa och gränsticka.

Terrängen i området är kuperad, på höjderna växer tallskog medan gran är vanligare i sänkorna. Marken är fylld av stora block. Här växer gammal barrblandskog och det är gott om grov död ved som är hemvist för flera mossor, lavar och svampar. På döda trädstammar av tall växer vedticka och på marken hittar man stora kuddar med blåmossa.

I glesa, talldominerade skogsområden kan du under våren stöta på tjäderlek. Tuppar och hönor samlas då för att uppvakta varandra. Under våren och sommaren äter tjädern knoppar och insekter och under vinterhalvåret lever arten mest på tallbarr.

Friluftsliv

Att besöka Stuverydsbäcken är en utmaning. Området är kuperat och miljön nere i Skröle Hie är svårframkomlig med frodig växtlighet, stora block och såphala stenar. Det finns en markerad led med enklare broar och ramper för att kunna ta sig ner i och igenom Skröle Hie. Dock kan inte området anges lättillgängligt så stor försiktighet är lämpligt. Men om man är försiktig och vågar får man uppleva en fantastisk miljö. I övriga delar av reservatet finns en mängd mindre stigar främst använda av ortsbefolkningen. Ett elljusspår och Höglandsleden berör även reservatet vilket gör dessa delar mer lättillgängligt.

Vägbeskrivning

I Stuveryd, strax väster om Bruzaholm, finns en vägvisning norrut till reservatets parkering. Parkeringen ligger ungefär 1,5 kilometer längs skogsbilvägen. Här finns en handfull parkeringsplatser för bil och också vändmöjlighet för buss.

Här kan du uppleva en fantastisk miljö. Foto: Eva Wallander.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Stuverydsbäckens naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • ställa upp husvagn eller husbil över natten
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • elda annat än med medhavd ved
 • rida annat än på befintliga vägar
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor, undantaget fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 •  använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2009
Storlek: 114 hektar
Kommun: Eksjö kommun
Läge: Nordväst om Bruzaholm, 12 kilometer nordväst om Ingatorps kyrka
Ägare: Staten och bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, markerad led, eldplats, informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss