Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strömsholmsskogen

Växtligheten i Strömholmsskogen är mycket artrik. Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservatet Strömsholmsskogen är en lövskog som ligger precis intill Huskvarnaån, mitt mellan sjöarna Ylen och Ramsjön. Området är låglänt och mycket blött, dels av vatten från ån och dels av de kärr som finns i skogen. Här växer lövsumpskog och flera av de gamla träden har bildat rejäla socklar.

Syfte

 • bevara och utveckla en lövträdsdominerad sumpskog samt de arter som är knutna till naturtypen.
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Strömsholmsskogen ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

All skog i Strömsholmsskogen är sumpskog. Här växer mest björk, men det finns även klibbal och enstaka gråalar, sälgar och aspar. Flera träd i kärren är så kallade sockelträd, där den nedersta delen av trädet blivit bredare och bildar en sockel. Sockeln är den äldsta delen av trädet och kan vara mycket äldre än de trädstammar som växer upp ur den. Socklar bildas framför allt på klibbal som växer i blöta miljöer.

Viktig miljö för ovanliga arter

Växtligheten i Strömholmsskogen är mycket artrik. Här växer bland annat älgört, tuvtåtel och olika starrarter. Bland de mer ovanliga arterna finns missne, korallrot, grönvit nattviol och vattenblink. I några av kärren finns slåtterblomma och kärrsälting, som vanligtvis växer i rikkärr (kärr som är påverkat av kalkhaltigt eller mineralrikt vatten och får en speciell växtlighet) men som alltså finns även här.

Vattenståndet i Strömsholmsskogen varierar under året, men även under sommaren är det blött i området. Det är viktigt att bevara skogen som den är och inte påverka vattenståndet. Om området skulle torrläggas försvinner sumpskogen, kärren och alla de arter som är beroende av den här miljön för att överleva.

Fågelliv

I Strömsholmsskogen trivs flera våtmarksfåglar, till exempel skogssnäppa och enkelbeckasin. Här finns även gott om trastfåglar och sångare, till exempel koltrast, taltrast, grönsångare och lövsångare. Mindre hackspett har setts i reservatet och det är troligt att fågeln häckar någonstans i området.

Friluftsliv

Strömsholmsskogen är inget välbesökt friluftsområde. Området ligger avskilt och är svårt att ta sig fram i terrängen eftersom det är mycket blött.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 19 hektar
Kommun: Jönköpings kommun
Läge: Cirka 10 kilometer norr om Lekeryd och 3,5 kilometer nordöst om Svarttorps kyrka
Ägare: enskilda markägare
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla i sydvästra delen av reservatet, inga andra anordningar. 

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss