Erstad kärr

Foto: Länsstyrelsen

Erstad kärr är en unik flyttfågellokal. Kärret ligger vid Erstadsviken på norra delen av Visingsö och är det enda i sitt slag vid södra Vätterns stränder. Området betas väl och är skilt från Vättern av en låg strandvall. Särskilt om sensommaren är Erstad kärr en viktig rastplats för flyttande fåglar.                        

Syfte

Att bevara och utveckla områdets funktion som betydelsefull våtmarkslokal för rastande och häckande fågelarter.

Växt- och djurliv

I Erstad kärr har de flesta av landets and- och vadarfåglar observerats. Här häckar gravand, rörhöna, strandskata, rödbena, mindre strandpipare, gulärla, tofsvipa och vissa år svarthakedopping. I kärret finns dessutom en stor skrattmåskoloni. De vaksamma skrattmåsarna ger skydd åt andra fågelarter genom att ettrigt jaga bort rovfåglar och andra inkräktare i kärret. Under vår- och höstflyttningen rastar stora mängder arktiska vadare som kärrsnäppa, brushane, svartsnäppa, spov- och kustsnäppa. Under juli och augusti brukar även stora antal av arten dvärgmås uppehålla sig i kärret.

Ett fågeltorn är uppsatt på norra sidan, och härifrån har man bra utsikt över kärret. Var vänlig respektera lantbrukarnas behov av att komma fram längs landsvägen och parkera bilen endast på reservatets parkering!

Ett par gamla karpdammar finns centralt i området. Kärret är en av få växtplatser för havsstrandväxterna havs- och blåsäv.

Var rädd om fågellivet

Det är förbjudet att beträda området under fåglarnas häckningsperiod 1 april - 15 juli. Förbudet gäller även 100 meter ut i Vättern.

Visingsö

Visingsö, som också är av riksintresse för kulturmiljövården, tycks ha varit oavbrutet befolkad åtminstone sedan yngre stenåldern. På ön finns rikligt med kulturminnesmärken och fornlämningar, som till exempel gravhögar från yngre järnålder. Näs slottsruin är från 1100-talet och Visingsborg från 1500-talet. Ön har tidvis spelat en stor roll i svensk historia och är idag ett av de mest besökta områdena i Jönköpings län.

Vägbeskrivning

Tag färjan från Gränna till Visingsö och följ vägen norrut. På öns östra strand ligger Erstad kärr. Ett fågeltorn finns vid kärret. Buss 121 går ända fram till Gränna hamn. På Visingsö finns cykel att hyra. Sommartid finns möjlighet att åka remmalag på ön.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Erstad kärrs naturreservat förbjudet för allmänheten att:  

 • beträda området eller vistas närmare än 100 meter från land under tiden 1 april till 15 juli med undantag av platsen för parkering och fågeltorn
 • ställa upp motorfordon annat än på särskilt anvisad plats
 • bedriva körverksamhet med häst eller rida
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • tälta
 • göra upp eld
 • bortföra eller skada ägg eller fågelbo
 • störa fågellivet genom närgånget beteende  

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • bedriva ringmärkningsverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1999
Storlek: 14 hektar
Läge: Norra Visingsö
Kommun: Jönköping
Naturtyp: Strandäng, fågelkärr, rastlokal för fåglar
Ägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, informationstavla, fågeltorn