Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södrabo bokskog

I bokskogen råder stabil och hög luftfuktighet. Foto: Annika Lindvall

Södrabo bokskog är ett kuperat naturreservat beläget vid den östra delen av sjön Hindsen, cirka 8 km öster om Värnamo. De östra delarna är bevuxna med gamla bokskogar med förekomst av stående och liggande död ved. I bokskogarna råder en stabil och hög luftfuktighet vilket gynnar en känslig moss- och lavflora.

Den västra delen av reservatet har tidigare varit inägomark, det vill säga inhägnad mark som användes som åker, äng eller hage. Idag syns tydliga spår av inägomarken i form av flera odlingsrösen och terrasserade åkerytor. Odlingsrösena är bevuxna med lind, ask, alm och hassel. Spritt i detta område finns gamla apelträd och grova, spärrgreniga ekar. Det finns gott om död ved, även grov sådan.

Syfte

Att bevara och utveckla bokskog med inslag av ädellövträd med dess biologiska mångfald.

Ovanliga lavar och mossor

Bokskogen med inslag av andra ädellövträd är mycket värdefull för ovanliga lavar och mossor samt insekter som är beroende av lång bokskogs­kontinuitet och död lövved. Området är rikt på signalarter och rödlistade arter, bland annat finns bestånd av bokfjädermossa, lunglav och bokvårtlav.

Fornlämning

På den så kallade Hundskullen i västra delen av reservatet finns även en registrerad fornlämning. Den ses som en oval grop på krönet på kullens södra del. Här sägs en skatt vara nedgrävd på toppen av kullen och för den som gräver upp den ska gården brinna ned.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp släpvagn/husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.


Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 36 hektar
Kommun: Värnamo
Läge: Bredvid den östra delen av sjön Hindsen, cirka 8 km öster om Värnamo
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: bokskog med ädellövträd
Anordningar: Parkering och informationsskyltar 

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss