Brokullen

Tallskog på myrmark.

Foto: Claes Uhlén

Naturreservatet Brokullen är en mosse som ligger i utkanten av nationalparken Store Mosse. Reservatet bildades för att utöka skyddet av de stora myrområden som finns i nationalparken.           

Welcome to Brokullen!

Brokullen is a reserve that mainly consists of a peat bog. The bog is wet and poor in nutrients, and it's covered mainly by Sphagnum mosses. Peat is plant parts that haven't been decomposed properly. The environment is too wet and the oxygen level too low for the decomposers. The peat building process in Brokullen has been going on for 8000 years.

Explore the reserve

To be frank, we don't recommend you to visit this reserve. It is hard to go here, and there are no facilities for you. It is a lot easier to see the same habitat by visiting the neighbour, Store Mosse nationalpark.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging living or dead, standing or fallen, trees and bushes
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • making a fire
 • biking or riding
 • climbing in trees where animals live or in other way disturbing the animal life
 • bringing an unleashed dog (exception: hunting dog used for search of wounded animals)
 • driving a motor vehicle, including snowmobile (exception: hunting rights owner for transportation of dead moose with a small vehicle)
 • setting up a caravan, trailer, motorhome or vehicle
 • setting up a tent, shelter, hut or similar device
 • landing a aircraft
 • putting up any kind of sign or poster

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • collecting invertebrates
 • collecting fungi, fungi living on wood, mosses or lichens, with exception from mushrooms for household requirements
 • making tracks with paper-strips or arrange orienteering controls or in other way using the area for organized competitions or training activities
 •  using the area for camps.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • långsiktigt skydda en del av myrkomplexet Store mosse
 • upprätthålla och utveckla gynnsam bevarandestatus för de livs­miljöer och strukturer som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Växt- och djurliv

Brokullen är en högmosse som började bildas för cirka 8000 år sedan. Torven i mossen består av växtdelar, framför allt vitmossa, som bara delvis förmultnat. Den fuktiga miljön i mossen är syrefattig och där trivs inte nerbrytare. En högmosse ligger ovanför grundvattennivån och får all sitt vatten från regn och snö. Det innebär att den är mycket näringsfattig. I vanliga fall rinner nämligen vatten genom omgivande marker och tar med sig näringsämnen och mineraler till nya områden.

Mossen består av omväxlande torra områden (tuvor) och våta områden (höljor). På tuvorna växer vitmossor, främst praktvitmossa, samt tuvull, rosling och tranbär. På tuvornas torrare toppar växer ljung, kråkbär och olika lavar. I höljorna växer vitmossor, framför allt flytvitmossa, samt vitag och sileshår. På vissa ställen saknas kärlväxter och där består höljorna endast av torv.

Brokullen är i stort sett opåverkad av människan och det finns inga spår efter exempelvis torvbrytning. Större delen av Brokullen består av öppen myr, men på sina ställen växer små tallar, så kallade martallar. Det är vanliga tallar som lever under extremt svåra förhållanden och därför förblir småväxta. Ju längre ut mot mossens kanter man kommer, desto tätare och högre växer träden. Vid mossens kant bildas en så kallad randskog.

I nationalparken Store Mosse är fågellivet rikt och även i Brokullen finns en del av de fåglar som trivs på mossar: enkelbekasin, grönbena, buskskvätta och trana. Under vinterhalvåret jagar kungsörnar över området.

Råstenar

I reservatets västra del finns en cirkelrund fastmarksholme där det växer äldre tallskog. Holmen kallas för Brokullen och har fått ge namn åt hela naturreservatet. Där kan man, om man letar noga, se fyra stycken råstenar (gränsmarkeringar) i cirkel. I äldre tider markerade stenarna gränsen mellan fastmarksholmen och den omgivande mossen. Stenarna är cirka 40 centimeter höga och 20 centimeter breda och huggna på alla sidor.

Foto: Martha Wägéus.

Friluftsliv

Brokullen är inget välbesökt reservat. Det gränsar till Store Mosse nationalpark, men det finns inga markerade stigar eller vandringsleder till nationalparken. Det finns heller inga spänger eller andra anläggningar som underlättar, och att gå ut på mossmark utan spänger garanterar att du blir riktigt blöt. Om du ändå vill besöka reservatet, rör dig med försiktighet så att du inte skadar dig eller naturen. Om du vill se samma typ av mark men på ett betydligt enklare sätt, rekommenderar vi dig att besöka Store Mosse nationalpark istället.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Parkeringsförbud Parkeringsförbud
 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda, träd eller buskar
 • elda
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund (förbudet gäller inte vid eftersök av älg)
 • framföra motordrivet fordon inklusive snöskoter (förbudet gäller inte för sakägare vid uttransport av fälld älg med mindre fordon)
 • ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon
 • tälta eller uppföra vindskydd, koja, gömsle eller liknande anordning
 • landa med luftfarkost
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.  

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur
 • samla in eller plocka svampar, vedsvampar, mossor eller lavar (förbudet gäller inte för plockning av matsvamp för husbehov)
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår eller annan tävlings- eller övningsverksamhet
 • använda området för lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 55,7 hektar
Naturtyp: Högmosse
Kommuner: Gnosjö och Vaggeryd
Läge: Cirka 12 kilometer norr om Värnamo. Precis öster om Store Mosse nationalpark.
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla och gränsmarkering. I övrigt finns inga anläggningar i reservatet.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Från Värnamo: Åk norrut på Jönköpingsvägen (väg 846). Passera Hörle. Sväng vänster vid skylt "Häradsö 5". Du kan parkera vid Häradsö och sedan promenera tillbaka till reservatet.

Från Skillingaryd: Åk söderut på väg 846. Passera Klevshult. Sväng höger vid skylt "Häradsö 5". Du kan parkera vid Häradsö och sedan promenera tillbaka till reservatet.

Koordinater till informationsskylten:
N 57°18'36.41", E14°2'51.79"
57.31011, 14.04772

Tillgänglighet

I Brokullen finns inga anläggningar förutom informationsskylt och gränsmarkering. Man behöver promenera ett antal kilometer för att komma till reservatet. I och med att Brokullen är en mosse är det heller inte lätt att röra sig i reservatet utan att sjunka ner i mossen och bli rejält blöt. Vill du besöka en högmosse som är lättare att nå rekommenderar länsstyrelsen en tur till grannen Store Mosse nationalpark istället.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss