Bosgårdsbranten

Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Med sina branter ner mot Vättern är Bosgårdsbrantens naturreservat ett dramatiskt område att vandra i.

Syftet med Bosgårdsbrantens naturreservat är att:

 • bevara en äldre lövskog med inslag av tall och solexponerade träd med dess biologiska mångfald
 • bevara skog i brantmiljö med dess biologiska mångfald

Allmänt

Bosgårdsbrantens naturreservat är ett kuperat område där den lägsta punkten är i väster vid E4:an cirka 100 meter över havet och den högsta punkten är en liten kulle cirka 200 över havet. Det finns flera stup i området. Under 1700- och 1800-talet bedrevs lantbruk i delar av området främst i form av bete. Man kan hitta spår efter lantbruket i form av lindar som är beskurna (hamlade) under lång tid.

Växt- och djurliv

Bosgårdsbranten har en mycket skiftande natur och det är många trädslag som trivs i de solexponerade branterna. Här växer bland annat björk, asp, oxel, alm, ask, rönnbär, bok, vildapel och hassel. Ek är det dominerande trädslaget på de flacka partierna. På berghällar där jordlagret är tunt trivs tall bäst. I området finns det gott om döda träd - så kallade lågor och torrakor, någonting som är viktigt för många djurarter. I området trivs många fågelarter som hackspettar, duvor, trastar och mesar. I den fuktiga miljön finns ett flertal mossarter och växter som blåsippa, gulsippa, tandrot och ormbär.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp växter
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält. Vid insamling för artbestämning ska fynden rapporteras till Länsstyrelsen och/ eller Artdatabanken
 • samla in insekter med fällor som dödar

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • anordna organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
 • anordna lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2012
Storlek: 33 hektar
Kommun: Jönköping
Läge: 2 km väster om Kaxholmen mellan sjöarna Vättern och Landsjön.
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Inga markerade stigar finns i området som bitvis är mycket kuperat att vandra i. Informationstavla finns.