Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kaxholmens lövskog

Död ved och lövskog. Foto.

Kaxholmens lövskog är en gammal betesmark som nu har omvandlats till skog. Området används mycket till friluftsliv och här finns både stigar, elljusspår och mountainbike-banor. Det hindrar inte att det också finns gott om naturvärden. Man har hittat 15 hotade arter i reservatet, och dessutom ett 30-tal arter som signalerar höga naturvärden!

Welcome to Kaxholmens lövskog!

Kaxholmen is a deciduous forest but also a popular outdoor area where poeple run, walk and bike. Once most of the area was pasture land, but as the cattle was taken away the trees grew up and took over. Because of this there is a mix between mighty old trees that once stood alone on the pasture land, and younger trees that got their chance to reach adult age when hungry muzzles were removed.

15 threatened species have been found in the reserve and also 30 species that indicates a high natural value. Some of them are hiding in the ravine in the western part of the reserve.

Explore the reserve

There is an illuminated track (2.5 km) and several mountainbike trails going through the reserve. There is also a barbecue area with some benches. There are two parkings, one in the north and one in the south.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • lighting a fire other than in designated areas
 • biking (including electric bikes of maximum 250 W) except from on those paths that are included in the mountainbike trails
 • setting up a tent, a caravan or a motorhome
 • collecting mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements and occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field. Findings should be reported to Länsstyrelsen or ArtDatabanken
 • collecting plants, mosses, lichens, fungi and invertebrates for educative use without special permission from the Municipality of Jönköping
 • collecting invertebrates with killing traps
 • conducting camp activities without permission from the Municipality of Jönköping
 • bringing an unleashed dog
 • riding

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och med inslag av al, asp och hägg samt ett stort inslag av grov hassel
 • bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar knutna till blandlövskog och grova ädellövträd, grov hassel, al asp och död ved
 • bevara områdets geologiska värden för tolkning av inlandsisens avsmältning
 • tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och naturupplevelser samt möjlighet till pedagogisk verksamhet, idrott och motion

Historia

Större delen av reservatet har en gång i tiden varit betes- och slåttermark. Kartor från 1700-talet visar på stor del slåttermark medan området på kartan från 1923 anges vara betesmark. Idag är den största delen av reservatet skog som vuxit upp när området slutade att betas.

Växt- och djurliv

Vissa av träden i reservatet finns kvar sedan området var betesmark. Några av askarna är upp till 150 år gamla, och det finns också ett antal grova ekar. En del av trädvärdena består av grova stammar som fallit omkull och blivit till död ved. De är extra viktiga eftersom det är stor brist på död ved i dagens skogar. På de fallna stammarna trivs många arter av mossor, lavar och insekter.

När man inventerat området har man funnit 15 rödlistade arter, det vill säga arter som är hotade. Man fann också ett 30-tal arter som signalerar höga naturvärden. I områdets västra del finns en ravin där mossor och lavar trivs i det fuktiga klimatet.

Exempel på intressanta arter som du kan hitta i Kaxholmens lövskog är fåglar som mindre hackspett, gröngöling och nötkråka, svampar som grönfjällig fjällskivling, rostticka, läderskål och hasseldyna, mossor och lavar som platt fjädermossa, alsidenmossa och traslav samt växter som gulsippa, svavelsippa (som är en hybrid mellan gulsippa och vitsippa), storgröe och vätteros.

Friluftsliv

Reservatet är flitigt använt av olika motionärer och andra friluftsintresserade. Här finns ett 2,5 kilometer långt elljusspår och flera mountainbike-banor. Förutom dessa större leder finns ett stort antal mindre stigar. Flera skolor och förskolor använder området för friluftsaktiviteter. Här ordnas ibland även mindre tävlingar såväl inom löpning och orientering som inom mountainbike och skidåkning.

I områdets sydvästra hörn finns en informationstavla med spårinformation. Det finns också en grillplats med eldstad och bänkar.

Då detta är ett kommunalt reservat och alla kommunala anläggningar tyvärr inte är inlagda i vårt kartsystem syns inte alla anläggningar i kartan. Vi arbetar på att lösa detta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Hällarydskogen är det förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda förutom på anvisade platser
 • cykla (inklusive elcykel om max 250 W) annat än på stigar, terrängspår eller de delar av elljusspåret som ingår i mountainbikebanorna
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov. Undantag gäller även för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält förutsatt att dessa rapporteras till kommun, Länsstyrelse eller ArtDatabanken (artportalen)
 • utan tillstånd från kommunen i pedagogiskt syfte insamla kärlväxter, mossor, lavar och svampar samt ryggradslösa djur
 • samla in ryggradslösa djur med hjälp av fällor som dödar
 • utan kommunens tillstånd bedriva lägerverksamhet
 • ha okopplad hund
 • rida

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2020
Storlek: 33,4 hektar
Naturtyp: Ädellövskog, lövsumpskog, lövskog och odlad mark.
Kommun: Jönköping
Läge: Precis öster om Kaxholmen, cirka 15 kilometer nordost om Jönköping.
Markägare: Kommun
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Informationstavlor, parkering (9 platser varav två är tillgänglighetsanpassade), elljusspår (2,5 km), tre mountainbike-spår, 1 grillplats med bänkar och tillgänglighetsanpassat dass.

Hitta hit

Vägbeskrivning:
Kaxholmens lövskog ligger precis intill bostadsområdet Kaxholmen, som i sin tur ligger cirka 15 kilometer nordost om Jönköping. Reservatet ligger öster om bostadsområdet.

Från Jönköping: Kör E4 norrut och sväng av till väg 993 på trafikplats Huskvarna Norra. Fortsätt norrut på Skärstadsvägen som sedan byter namn till Kärrliden (men behåller vägnummer 993). Passera Kaxholmen. Den norra parkeringen ligger till vänster om väg 993 ungefär i höjd med Tullebo.

För att komma till den södra parkeringen svänger du höger in på Tunnlandsvägen från väg 993, precis innan du kommer in i Kaxholmen. Efter drygt en kilometer, sväng vänster in på Nyodlingsvägen så ligger parkeringen nästan direkt till höger.

Koordinater norra parkeringen:
57°51'40.43"N, 14°19'5.83"E
57.86123, 14.31829

Koordinater södra parkeringen:
57°51'7.12"N, 14°19'12.25"E
57.85198, 14.32007

Tillgänglighet

Kaxholmen är ett friluftsområde med både elljusspår och mountainbike-spår. Det är dock delvis kuperat och vissa backar är brantare än vad som rekommenderas för rullstol. Det finns också leriga partier. Grillplatsen nås enklast från den övre parkeringen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss