Långö mosse och Svanasjön

Foto: Joanna Stenback

Långö Mosse är en avlång mosse som angränsar till Store Mosse nationalpark i söder och Österån i norr och är en del av Store Mosse myrkomplex. Tillsammans med nationalparken bildas ett stort vildmarksområde med ett spännande växt- och djurliv.

Långö Mosse och Svanasjön består av en högmosse med tillhörande randskog samt öppen myr. I södra delen finns en sänkt sjö vid namn Svanasjön. Några myrholmar med barrblandskog sticker upp ur mossen.

Syfte​

  • bevara ett stort och sammanhängande myrkomplex
  • bevara naturtyperna högmosse, sumpskog och barrblandskog
  • bevara biologisk mångfald knuten till högmosse, sumpskog och barrblandskog
  • bidra till gynnsam bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter enligt Natura 2000

Växt- och djurliv

Större delen av området, ca 342 hektar, består av öppen myr som mot kanterna successivt är bevuxen med tall- och granskog. Vegetationen på den öppna myren består av en mosaik med tuvor och höljor. På hög­mosseplanet är det framför allt rostvitmossa, Spagnum fuscum, som domin­erar. Höljorna kan utgöras av naken torv, men intas normalt av en vegeta­tion med vitmossor (främst flytvitmossa, S. cuspidatum), vitag och sileshår. Tuvsidorna kännetecknas av andra vitmossarter (främst praktvitmossa, S. magellanicum), samt av bland annat tuvull, rosling och tranbär. Tuvtopparna har andra arter vitmossor och ofta en del lavar. Utmärkande växter för tuvtopparna är annars ljung och kråkbär.

I reservatet har en rödlistad spindel påträffats, myrtaggfoting (Zora parallela, NT). Den är bunden till högmossar och lever oftast under lavar på öppnare partier.

Fågellivet i nationalparken är rikt och troligen utnyttjas Långö Mosse och Svanasjön av en del av de i nationalparken förekommande arterna. Vid inventeringar våren 2012 har Natura 2000-arterna; grönbena, ljungpipare, trana och orre observerats på Långö Mosse och Svanasjön. Detta är arter som trivs i öppna miljöer och ställer krav på att mossen hålls öppen. Under vårmorgnar hörs göken hoa och buskskvättornas sång från martallarna.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet.Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • samla in insekter med fällor som dödar
  • gräva upp växter
    varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 469 hektar (ha), varav vatten 0,3 ha
Kommun: Gnosjö och Vaggeryd
Läge: Området ligger mellan Nässja och Stråkeved, ca 8 km nordost om Hillerstorp och gränsar i söder mot Store Mosse nationalpark.
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla