Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulla

Syfte

 • bevara en naturskogsartad barrskog med inslag av asp samt bevara en artrik flora och fauna.
 • Syftet ska uppnås genom att skogen huvudsakligen lämnas till fri utveckling.

Växt- och djurliv

Kulla är en naturskogsartad barrskog som växer på en östvänd bergbrant väster om Hedasjön, på gränsen till Kronobergs län. Skogen är gammal och domineras av gran med inslag av tall, björk, asp och klibbal. Den variationsrika och fuktiga miljön gör området trivsamt för mossor och lavar. Här växer bland annat de hotade arterna skuggmossa och brokig tagellav.

Vissa av bergväggarna är i stort sett lodräta. I Hedasjöns nordspets ligger en halvöppen våtmark bevuxen med tall, björk, pors och blåtåtel och i reservatets norra del finns en sumpskog. En liten bäck rinner ner för branten till sjön. I den flackare och torrare, södra delen av reservatet växer kruståtel, harsyra och vårfryle.

Skogen är i stort sett helt opåverkad av modernt skogsbruk. Men de grova asparna och resterna av en gammal trägärdesgård i norra delen vittnar om att området har varit öppnare och använts för skogsbete förr i tiden.

Naturreservatet Kulla bjuder besökaren på en dramatisk upplevelse av orörd natur i en variationsrik miljö. Här finns gammal skog, sumpskog, bäckdråg, sjöstrand och branta bergväggar.

Skogen är i stort sett helt opåverkad av modernt skogsbruk. Foto: Eva Wallander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
  plocka eller gräva upp växter eller växtdelar, med undantag för bär och matsvamp
 • samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • cykla eller rida
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 14,1 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, cirka 7,5 kilometer söder om Södra Solberga kyrka
Naturtyp: Naturskogsartad barrskog, sumpskog, bergbranter
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordning: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss