Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rönnbergen

Naturen i Rönnbergen är mycket värdefull. Foto: Länsstyrelsen.

Rönnbergen är ett högt beläget naturreservat, hela området ligger mer än 300 meter över havet. Naturen i Rönnbergen är mycket värdefull. Här finns flera olika naturtyper och även mycket död ved. I reservatet finns flera arter som är beroende av den här typen av miljö för att kunna överleva.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla gammal barrskog med lövträdsinslag, sumpskog och myr. Syftet är också att bevara och ge förutsättningar för en hög artrikedom knuten till barrblandskog med lövträdsinslag, sumpskog och myr.

Växt- och djurliv

Skogen i reservatet består mest av gran och många av träden är runt 100 år gamla. På marken i granskogen växer blåbär, lingon, kruståtel och olika lummerarter. I de mer näringsrika delarna av granskogen finns tujamossa och grov hakmossa. I reservatets västra del växer tallsumpskog och på marken finns tuvull, ljung, missne, kärrviol och lingon.

En del av Älmhultamossen ligger i reservatet. Mossen är en nästan helt öppen högmosse och här växer bara ett fåtal martallar. På marken växer bland annat tuvull, ljung, rosling och olika sorters vitmossor och björnmossor. I Älmhultamossens östra kant löper en brant, där det bitvis finns mycket stenblock. Här växer en hel del lövträd, bland annat asp, björk och rönn.

I Rönnbergen växer också rikligt av de mer ovanliga arterna västlig hakmossa och vågig sidenmossa. Här finns dessutom kattfotslav och havstupanlav, två arter som är beroende av beroende av gammal skog och stabil luftfuktighet för att överleva.

I reservatets södra del finns särskilt mycket död ved. Här fälldes många träd i stormen 2005 och även i stormen 2007. En mindre mängd av den stormfällda granskogen i söder har tagits omhand för att minska spridningen av granbarkborrar.

Friluftsliv

Rönnbergen är inget välbesökt friluftsområde och det finns inga iordningställda leder eller andra anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
  plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid t.ex. spelplats, fågelbo eller gryt
 • elda annat än med medhavd ved
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 31,9 hektar
Kommun: Sävsjö
Läge: Sävsjö kommun, cirka 9 kilometer norr om Hylletofta kyrka
Ägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordning: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss