Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Färjansö

Färjansö är en av de två största öarna i sjön Vidöstern och ligger på gränsen mellan Jönköpings län och Kronobergs län. Ön är ett populärt utflyktsmål och här finns goda möjligheter till friluftsliv med bad, båtsport och naturupplevelser. På ön finns också ett rikt fågelliv och flera gamla ängslador med högt kulturvärde.

Naturreservatet Färjansö består av i stort sett hela den norra delen av ön, som ligger i Jönköpings län. Den södra delen av Färjansö, som ligger i Kronobergs län, ingår i naturreservatet Färjansö-Långö.

Syfte

 • bevara och utveckla de natur- och kulturvärden som är knutna till de hävdade madmarkerna och ängsladorna,
 • bevara och utveckla lövträdsmiljöerna med grova träd och död ved,
 • bevara och utveckla ett rikt fågelliv på Färjansö
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd,
 • inom ramen för bevarandet av natur- och kultur­värdena ska reservatet dessutom ge möjligheter till naturupplevelser för besökare.

Ängslador

På Färjansö har maderna (våtmarkerna) använts till slåtter åtminstone sedan 1700-talet. Slåtter innebär att man skördar till exempel gräs och starr som sedan torkas och blir hö till djuren. Våtmarksslåttern upphörde nästan helt under första hälften av 1900-talet. Det torra höet förvarades sedan i ängslador, som byggdes i närheten av slåttermaderna. På Färjansö har det funnits många ängslador och detta är unikt i södra Sverige. Idag finns nio ängslador kvar på ön, men gamla kartor visar att det funnits så många som 20 lador.

Två öar blev en

I mitten av 1800-talet sänktes Vidöstern och delar av sjöns grunda botten torrlades. Efter sjösänkningen blev Färjansö, som tidigare var två öar, en ö. Den torrlagda sjöbotten användes till odlingsmark. Under 1950-talet upphörde mycket av odlingen och en sumpskog började breda ut sig. I sumpskogen finns gamla grävda diken som markerar var de små åkertegarna låg. Dikena är nu mer eller mindre igenväxta. På öns norra del finns områden med åkermark där det fortfarande bedrivs ett aktivt jordbruk med slåtter och bete.

Foto: Länsstyrelsen

Växt- och djurliv

Färjansö är en värdefull plats för rastande och häckande fåglar. På vissa ställen har maderna varit kraftigt igenvuxna. Nu bedrivs åter igen slåtter och bete för att skapa öppna våtmarker och antalet fåglar som rastar på ön har ökat. Här trivs framförallt vadarfåglar, till exempel tofsvipa, enkelbeckasin och brushane. På och omkring Färjansö finns även brunand, mindre strandpipare, svartsnäppa, årta, gröngöling, brun kärrhök och lärkfalk.

I sjön Vidöstern finns ovanligt mycket fisk och här lever så många som 14 arter, bland annat gädda, abborre, mört, lake, sik och gös.

Sumpskogen som växer på den gamla sjöbotten består mest av klibbal, videsnår och glasbjörk. I den norra delen av sumpskogen finns mindre områden där det växer bok och ek. I de här områdena finns också storrams och hässlebrodd. I mitten av reservatet finns en bokskog med gläntor och gott om död ved.

Friluftsliv

Färjansö är ett populärt utflyktsmål. Sjön Vidöstern ger goda möjligheter till båtsport och bad. På Färjansö kan man studera det rika fågellivet och uppleva den vackra naturen. I omgivningen finns flera båtklubbar och en kanotled passerar förbi området. Turister som besöker turistanläggningar på fastlandet kan ta en tur till ön. Sjön Vidöstern används också för sport- och fritidsfiske.

På norra delen av ön finns en rastplats med bänkbord samt en markerad led. På sydöstra delen av ön, i Kronobergs län, finns en iordningställd rastplats med bryggor, bord, sittplatser, grillplats, soptunna och torrklosett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon på land inom land- eller vattenområdet
 • starta eller landa med luftfartyg (förbudet gäller ej luftfartyg i polis-, sjukvårds- och räddningsärenden)
 • störa djurlivet
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och svamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
 • tälta samt ankra eller förtöja husbåt
 • elda
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.  

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • använda området för tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 134 hektar
Ägare: Staten och privata markägare
Läge: Värnamo kommun, i sjön Vidöstern, cirka 3 kilometer söder om Tånnö kyrka
Naturtyp: Mad, bokskog, klibbalstrandskog, åkermark, vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavlor, vandringsled och raststuga.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss